ESFeres 35 “Precarietat energètica en l’àmbit rural: L’accentuació dels factors de risc”

ESFeres 35 “Precarietat energètica en l’àmbit rural: L’accentuació dels factors de risc”

El present estudi pretén explorar l’estat de la qüestió sobre la cobertura del dret a l’energia en l’àmbit rural català aportant-hi una mirada a escala global. Es tracta d’una conjuntura problemàtica perquè hi intervenen diversos factors diferencials que, sembla, fan augmentar el risc a patir el que s’anomenarà precarietat energètica. Així com es comentarà més endavant, la definició d’aquesta problemàtica, en l’actual estudi, cercarà recollir expressions o experiències divergents a les del Nord Global urbà. D’aquesta manera, tot i que es recolliran dades sobre l’assequibilitat de l’energia i eficiència energètica de les llars -fenòmens tradicionalment adaptats al context d’un Nord Global urbà-, se cercarà copsar la realitat rural indagant en altres aspectes del que podria ser la precarietat energètica. En altres paraules, es tindran en compte les necessitats concretes de la població rural a partir del seu perfil socioeconòmic, les pràctiques institucionals municipals o comarcals per a protegir aquestes persones o l’accessibilitat a l’electricitat en referència a l’estabilitat de la xarxa de distribució. Per acabar, es reflexionarà sobre la manca de sobirania energètica i la inflexibilitat estructural del canvi arrelada al control empresarial de l’energia, que és actualment un bé privatitzat.

En aquest sentit, l’objectiu general serà concretar quantitativament i qualitativament si la ruralitat suposa un risc afegit per a patir precarietat energètica des de les anteriorment mencionades casuístiques.

  • En primer lloc, es descriurà el perfil socioeconòmic rural per a determinar si existeix un desajustament entre l’energia disponible i les seves necessitats específiques.
  • En segon lloc, s’avaluarà l’accessibilitat i eficiència energètica de les llars rurals, a més de fer-ne una territorialització per comarques.
  • En tercer lloc, es valorarà si els serveis socials comarcals tenen els recursos suficients per fer front a la precarietat energètica i quines resistències i estratègies (pràctiques) tenen les seves treballadores per protegir les persones afectades i fer valdre la Llei 24/2015.
  • En quart lloc, s’analitzarà la qualitat del servei elèctric, en termes de continuïtat del subministrament, segons la densitat de població. Les interrupcions en la connexió semblen ser habituals en l’àmbit rural i, per això, caldrà conèixer quines en són les causes estructurals que ho perpetuen.
  • El cinquè lloc, es recolliran experiències del Sud Global que mostrin les lògiques extractivistes de despossessió que s’estan expandint cap a les zones rurals del Nord Global i que perpetuen un model energètic integrat verticalment. Per acabar, es descriuran propostes conceptuals i pràctiques que siguin respectuoses amb els drets energètics de la població i amb els recursos naturals del planeta des d’una perspectiva de drets socials i ambientals ecofeminista.

L’actual model energètic suposa una accentuació de les desigualtats internes en les comarques rurals i l’augment de les desigualtats entre aquestes comarques rurals i les urbanes. Per fer-hi front a l’estudi presentem recomanacions d’actuació per a pal·liar aquesta situació.

Podeu descarregar l’estudi a través d’aquest enllaç.