Missió / Visió / Valors

MISSIÓ

Cooperar en la consecució d’una societat internacional justa, que es desenvolupi sense excloure ningú, tot construint i posant en pràctica els drets humans fonamentals, econòmics, socials i culturals, individuals i col·lectius arreu del món.

Ateses les nostres capacitats, aquells drets i els processos més directament relacionats amb la provisió de serveis bàsics i la gestió dels recursos i el territori, tenen una especial atenció dins aquesta missió.

VISIÓ

Som un sol món, ja no val distingir entre Nord i Sud, totes les problemàtiques del desenvolupament cal abordar-les àmpliament i de manera interconnectada.

ESF és part de la societat civil catalana i europea, i com a tal respon als reptes que en ella es plantegen. La seva massa social i el seu voluntariat li donen la legitimitat per a actuar com a tal.

La tecnologia ha de ser una eina democràtica, al servei del conjunt de la societat civil i dels processos encaminats a la construcció de drets i la millora de condicions de vida arreu del món. Entenem la tècnica com la nostra competència diferenciada i com la nostra aportació als col·lectius i moviments socials. L’entenem dins de l’entorn cultural, polític, social, econòmic i ambiental que es genera i no com un fenomen aïllat o neutre. Incorporem en els projectes tècniques autòctones i tecnologies apropiades, per a no crear dependències externes, i qüestionem l’ús històric de la tecnologia en les relacions nord-sud, apostant per una tecnologia que potenciï la dignitat de les persones i respecte al medi ambient.

La qüestió de fons és erradicar les causes de la pobresa i la injustícia a tot el món, un sistema de desenvolupament que provoca l’exclusió de milions de persones, que destrueix cultures i que és insostenible social, ambiental i econòmicament. L’enfocament de drets és l’eix central de la nostra acció, sense la qual no té sentit cap acció de millora de les condicions de vida arreu: sense drets, no hi ha desenvolupament.

ESF ha de ser una organització que promogui experiències que serveixin de referència per a tots els actors de la cooperació i el desenvolupament. El valor del coneixement generat està per sobre del volum de les nostres intervencions.

VALORS

Valors propis de l’ètica del desenvolupament:

 • Justícia, entesa com a concepte local i que afecta les relacions globals.
 • Empoderament, especialment de les dones.
 • Solidaritat, allunyada del paternalisme.
 • Sostenibilitat.
 • Respecte pel pluralisme i la diversitat cultural i social.
 • Aconfessionalitat i apartidisme, però aposta decidida per una visió política del desenvolupament.
 • Coherència, en totes les accions i posicionaments.
 • Feminisme.
 • Internacionalisme.

Com a Entitat:

 • L’associació és apartidista, aconfessional i independent respecte d’altres entitats. Alhora és interdependent amb les entitats, comunitats i moviments amb els quals treballem.
 • Autocrítica i el caràcter irrenunciable dels nostres principis.
 • Transparència, Integritat i Coherència.
 • Responsabilitat i professionalitat.
 • Equitat, Respecte i Diàleg.
 • La democràcia, el pluralisme, l’autonomia i la participació.