Organització

Qui som?

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) som una associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment voluntaris i voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària i per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament humà.

A ESF treballem la interrelació entre l’enginyeria i la cooperació, ja sigui a través de tasques de formació i sensibilització en l’àmbit universitari o professional, projectes de cooperació al desenvolupament al Sud o campanyes d’incidència política al Nord.

ESF en 10 punts

 1. ESF neix a Barcelona l’any 1992 i és una associació inscrita com a tal amb el número 16363 al Registre d’Associacions del Departament de Justícia i declarada d’Utilitat Pública el 13 de maig de 2008.
 2. Apostem per una tecnologia per al desenvolupament humà. Entenem la tècnica dins de l’entorn cultural, polític, social, econòmic i ambiental en el qual es genera i no com un fenomen aïllat o neutre. Incorporem als projectes tècniques autòctones i tecnologies apropiades per a no crear dependències.
 3. A Catalunya formem part de Lafede.cat i en l’àmbit estatal formem part de la Federación Ingeniería Sin Fronteras que coordina els esforços de les diverses associacions membres i té representació a la majoria de comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
 4. Al Sud, treballem sempre en col·laboració amb una contrapart: una organització local sense afany de lucre, amb la que conjuntament diagnostiquem les necessitats a la zona i la millor via per a solucionar-les. A més, adaptem conjuntament les intervencions a terreny a les peculiaritats culturals i als ritmes que el desenvolupament sostenible requereix. Més enllà dels projectes, entenem la relació amb les contraparts com un compromís comú de transformació política i social.
 5. Denunciem i donem resposta a les situacions d’injustícia de la nostra societat, treballant per assolir una societat internacional justa i solidària.
 6. Impulsem i defensem la sostenibilitat ambiental i apostem per un model de desenvolupament que respecti el medi ambient i que posi en primer lloc a les persones i a les comunitats.
 7. Som aconfessionals, independents vers partits polítics o altres entitats i no tenim afany de lucre.
 8. Som una associació feminista que lluita per assolir la igualtat de gènere i compromesa en la inclusió de polítiques transversals de perspectiva de gènere, tant en el funcionament intern de l’organització com en el nostre treball públic amb altres col·lectius.
 9. Som una associació amb vocació internacionalista, que pot tenir seu en diferents països i que treballa junt amb altres associacions en aliances globals.
 10. Entenem la cooperació com un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent benefici mutu, i el desenvolupament com un procés en evolució, interdependent i sostenible, que no pot imposar limitacions a les diferents cultures i que ha de contribuir a augmentar la participació ciutadana i el paper de la societat civil.

Com ens organitzem?

Enginyeria Sense Fronteres som una organització formada principalment per voluntariat, amb un caràcter associatiu basat en la participació activa i democràtica dels seus membres.

L’òrgan principal de l’associació és l’assemblea general de socis i sòcies, que se celebra dos cops l’any. És on es fixen els objectius a assolir i s’escull la Junta Directiva, qui s’encarregarà d’assegurar la seva execució. Per a la feina diària de l’associació, comptem també amb personal contractat.

Junta directiva

L’actual Junta directiva la componen els següents voluntaris i voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres:

Presidència

Raül Cambeiro Gutiérrez – A la casa des de 2003, ha participat en projectes d’abastiment d’aigua, TIC, sobirania alimentària i enfortiment de moviments de base a l’Argentina i el Paraguai; també forma part de la campanya d’incidència: El preu de l’abundància i de l’equip de Formació de l’entitat. Dedicat professionalment a la telemàtica i el programari lliure, darrerament està cercant com migrar ESF cap a tecnologies lliures.

Són funcions de la presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretària o el secretari de l’Associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
Vicepresidència

Manel Rebordosa Costa-Jussà – Llicenciat en Antropologia Social, vaig començar a formar part d’ESF com a voluntari el 2004 atret per les metodologies participatives emprades en la gestió de projectes d’infraestructures. Des de llavors ha estat implicat en el dia a dia de diversos grups de treball, però sobretot del grup de projectes de Camerun.

Són funcions de la vicepresidència:

 • Vetllar per la bona convivència i respecte dins de l’Associació. Convocar reunions, enviar e-mails, fer trucades, per aclarir qualsevol tema que quedi indefinit.
 • Mitjançar en conflictes personals, entre Contractats, Voluntaris o entre tots dos (convocar-ne reunions).
 • En absència de la presidència, firma contractes, convenis, notaries, comptes bancaris.
 • Relació amb Coordinació General per als temes que fan referència al seu càrrec.
 • Participar en la proposta de Temes i Ordre del Dia de l’Assemblea.
 • Vetllar per la coherència i coneixement intern de l’Associació i per buscar un camí comú per avançar en la missió, dins dels diferents punts de vista i visions de voluntaris, contractats i socis.
Secretaria

Ana Moral “A ESF des de l’any 2016, cercant com des de l’enginyeria construir una societat més justa, vaig començar com a voluntària del grup Moçambic a seu i també durant tres mesos a terreny”

Són funcions pròpies de secretaria:

 • Fer i custodiar el llibre d’actes de la Junta.
 • Vetllar pel compliment dels protocols i circuits establerts (Grups, Comissions, Junta, relació contractats-voluntaris, etc.).
 • Participar en la millora de l’organització interna d’ESF, promoure iniciatives.
 • Firma comptes bancaris.
 • Relació amb Coordinació d’àrees i Responsable OiP per als temes relatius al seu càrrec.
Tresoreria

Miquel Carrillo Ponce – Enginyer Químic per l’Institut Químic de Sarrià, postgrau en Gestió Ambiental de l’Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, i Màster en Gestió Pública i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb més de 15 anys d’experiència en projectes de cooperació. Ha estat Coordinador d’Àrees de l’Assoc. Cat. d’Enginyeria sense Fronteres, i ha participat en la identificació, execució i avaluació dels projectes de l’entitat, així com en assessories tècniques en aigua i sanejament i energies renovables a Amèrica Llatina i l’Àfrica, i avaluacions externes. Ha coordinat diverses publicacions sobre aigua, recursos naturals, cooperació i drets humans, havent realitzat diferents documentals sobre temes de cooperació i desenvolupament. En l’actualitat és consultor internacional en temes comunicació, fundraising i estratègies de cooperació i educació per al desenvolupament, alhora que president de la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres. Col·labora amb diferents mitjans de comunicació (Ara, El Periódico de Catalunya, Solidaris de Catalunya Ràdio, Crític, ONGC, etc.). Membre expert del Consell Català de Cooperació i del Consell Català de Foment de la Pau de la Generalitat de Catalunya.

Vocalia Sud

Jordi Besora Magem – Vinculat a ESF des del 2015, quan va fer un PCR a Perú. És membre actiu del grup d’Energia i Indústries Extractives.

El/la vocal Sud té com a funcions:

 • Estar a la llista de distribució de l’e-mail.
 • Relació amb el personal tècnic de Responsable d’Àrea Sud i personal expatriat per als temes relacionats amb la seva vocalia.
 • Vetllar per la participació de tots els grups a les comissions.
Vocalia Nord

Meritxell Lendínez i Martí – Vinculada a ESF des del 2016, per trobar la part més humana i sostenible de l’enginyeria. Sóc voluntària activa a la campanya d’aigua.

El/la vocal Nord té com a funcions:

 • Relació amb el personal tècnic responsable d’Àrea Nord per als temes relacionats amb la seva vocalia.
 • Vetllar per la participació de tots els grups a les comissions.
 • Estar a la llista de distribució de l’e-mail.

 

Funcions generals a tots els càrrecs de la Junta Directiva:

 • Participar en la proposta de Temes i Ordre del Dia d’Assemblea, preparació de Tallers i Dinamització de les dues Assemblees anuals.
 • Estar a la llista de distribució de l’e-mail, dinamitzar els temes de la seva responsabilitat i respondre almenys setmanalment.
 • Participar en la validació de les Planificacions Estratègiques d’ESF.
 • Participar definint i prioritzant Temes importants per a l’avanç de l’Associació.
 • Representació de l’associació per delegació de Presidència.

Grups de treball

Els grups de treball són l’eina que té l’associació per a dur a terme les activitats que es contemplen als diferents projectes, que englobem en Programes, els quals són aprovats, revisats i avaluats per la junta directiva d’ESF. Al seu torn, els grups de treball es coordinen en comissions de coordinació i d’altra banda, l’equip d’Estructura Interna, amb personal contractat, vetlla per la gestió de les tasques del dia a dia de l’associació, complementant la feina dels voluntaris i voluntàries.

Els àmbits en els quals treballem (Cooperació al Desenvolupament, Formació i recerca en Tecnologies per al Desenvolupament Humà, i Sensibilització i Incidència) estan vinculats entre ells, formant un continu que permet millorar la intervenció tècnica pròpia, sistematitzar experiències i oferir-les al conjunt dels actors de la cooperació. Tanmateix, permet introduir-les als espais de formació, reglada i no reglada, tant des del punt de vista tècnic com polític, tot enllaçant l’acció ciutadana i les polítiques de cooperació que es treballen al Nord, amb les problemàtiques que s’aborden en intervenir al Sud.

Estructura interna

Ambit d’Actuació Territorial

Els nostres àmbits d’actuació comprenen des dels països empobrits al Sud, en els que desenvolupem projectes de cooperació internacional, fins a àrees més locals, nacionals o europees amb les nostres campanyes d’incidència política al nord.  A banda d’això a Barcelona treballem també en l’àmbit més proper obrint-nos al barri i participant en les activitats més properes.

Historia

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres neix el 1992 de l’interès d’un grup d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona per realitzar viatges d’identificació i assistències tècniques, així com activitats de sensibilització i denúncia en el món universitari.

Els projectes de cooperació portats a terme en els inicis de l’entitat evolucionen cap a programes d’intervenció integrals de desenvolupament. Per la seva part, el vessant educatiu pren com a referència comuna la promoció de la tecnologia per al desenvolupament humà a diferents escoles d’enginyeria i universitats per transmetre l’experiència i el coneixement d’ESF en l’àmbit de la cooperació internacional i per fomentar la sensibilització, la participació i el voluntariat.