Qui som?

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) som una associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment voluntaris i voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària i per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament humà.

A ESF treballem la interrelació entre l’enginyeria i la cooperació, ja sigui a través de tasques de formació i sensibilització en l’àmbit universitari o professional, projectes de cooperació al desenvolupament al Sud o campanyes d’incidència política al Nord.

ESF en 10 punts

 1. ESF neix a Barcelona l’any 1992 i és una associació inscrita com a tal amb el número 16363 al Registre d’Associacions del Departament de Justícia i declarada d’Utilitat Pública el 13 de maig de 2008.
 2. Apostem per una tecnologia per al desenvolupament humà. Entenem la tècnica dins de l’entorn cultural, polític, social, econòmic i ambiental en el que es genera i no com un fenomen aïllat o neutre. Incorporem als projectes tècniques autòctones i tecnologies apropiades per a no crear dependències.
 3. A Catalunya formem part de Lafede.cat i en l’àmbit estatal formem part de la Federació Espanyola d’Associacions d’Enginyeria Sense Fronteres que coordina els esforços de les diverses associacions membres i té representació a la majoria de comunitats autònomes de l’Estat espanyol. A més, la Federació és membre de la “Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo”.
 4. Al Sud, treballem sempre en col·laboració amb una contrapart: una organització local sense afany de lucre, amb la que conjuntament diagnostiquem les necessitats a la zona i la millor via per a solucionar-les. A més, adaptem conjuntament les intervencions a terreny a les peculiaritats culturals i als ritmes que el desenvolupament sostenible requereix. Més enllà dels projectes, entenem la relació amb les contraparts com un compromís comú de transformació política i social.
 5. Denunciem i donem resposta a les situacions d’injustícia de la nostra societat, treballant per assolir una societat internacional justa i solidària.
 6. Impulsem i defensem la sostenibilitat ambiental i apostem per un model de desenvolupament que respecti el medi ambient i que posi en primell lloc a les persones i a les comunitats.
 7. Som aconfessionals, independents vers partits polítics o altres entitats i no tenim afany de lucre.
 8. Som una associació feminista que lluita per assolir la igualtat de gènere i compromesa en la inclusió de polítiques transversals de perspectiva de gènere, tant en el funcionament intern de l’organització com en el nostre treball públic amb altres col·lectius.
 9. Som una associació amb vocació internacionalista, que pot tenir seu en diferents països i que treballa junt amb altres associacions en aliances globals.
 10. Entenem la cooperació com un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent benefici mutu, i el desenvolupament com un procés en evolució, interdependent i sostenible, que no pot imposar limitacions a les diferents cultures i que ha de contribuir a augmentar la participació ciutadana i el paper de la societat civil.

Com ens organitzem?

Enginyeria Sense Fronteres som una organització formada principalment per voluntariat, amb un caràcter associatiu basat en la participació activa i democràtica dels seus membres.

L’òrgan principal de l’associació és l’assemblea general de socis i sòcies, que se celebra dos cops l’any. És on es fixen els objectius a assolir i s’escull la Junta Directiva, qui s’encarregarà d’assegurar la seva execució. Per a la feina diària de l’associació, comptem també amb personal contractat.

Junta directiva

L’actual Junta directiva la composen els següents voluntaris i voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres:

Presidència
Ivan Menal Llorca – Les ganes de buscar la vessant més humana de l’enginyeria civil va ser el detonant per involucrar-se amb el grup de Moçambic el 2007 com a voluntari i poder treballar-hi com a expatriat durant una mica més d’un any. També col·labora amb el grup d’Habitat des del 2011 i més enllà d’ESF ha estat a Etiòpia amb la Fundació Lleida Solidaria com a tècnic de projectes.

Són funcions de la presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretària o el secretari de l’Associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Vice-presidència

Arnau Pujol Vallribera – Graduat en Física. Interessat en el món de la cooperació des de sempre i buscant on aportar el seu gra de sorra, va trobar el seu lloc al grup Moçambic d’ESF com a voluntari el 2012. Des de llavors ha estat implicat en aquest grup, inclús va visitar els projectes del país durant l’estiu de 2013.

Són funcions de la vice-presidència:

 • Vetllar per la bona convivència i respecte dins de l’Associació. Convocar reunions, enviar e-mails, fer trucades, per aclarir qualsevol tema que quedi indefinit.
 • Mitjançar en conflictes personals, entre Contractats, Voluntaris o entre tots dos (convocar-ne reunions).
 • En absència de la presidència, firma contractes, convenis, notaries, comptes bancaris.
 • Relació amb Coordinació General per als temes que fan referència al seu càrrec.
 • Participar a la proposta de Temes i Ordre del Dia de l’Assemblea.
 • Vetllar per la coherència i coneixement intern de l’Associació i per buscar un camí comú per avançar en la missió, dins dels diferents punts de vista i visions de voluntaris, contractats i socis.

Secretaria (Provisional)

Raül Cambeiro Gutiérrez – A la casa des de 2003, ha participat en projectes d’abastiment d’aigua, TIC, sobirania alimentària i enfortiment de moviments de base a l’Argentina i el Paraguai; també forma part de la campanya d’incidència: El preu de l’abundància i de l’equip de Formació de l’entitat. Dedicat professionalment a la telemàtica i el programari lliure, darrerament està cercant com migrar ESF cap a tecnologies lliures.

Són funcions pròpies de secretaria:

 • Fer i custodiar el llibre d’actes de la Junta.
 • Vetllar pel compliment dels protocols i circuits establerts (Grups, Comissions, Junta, relació contractats-voluntaris, etc).
 • Participar a la millora de la organització interna d’ESF, promoure iniciatives.
 • Firma comptes bancaris.
 • Relació amb Coordinació d’àrees i Responsable OiP per als temes relatius al seu càrrec.

Tresoreria

Borja Bouza Badenes – Les tasques d’ESF a la Universitat van sembrar-li la llavor de la curiositat per una concepció de l’enginyeria que fins aquell moment no tenia. Va ser el 2010 quan va començar com a voluntari en el Grup Perú duent a terme projectes d’energies renovables i tecnologies apropiades. L’evolució del Grup Perú l’ha permès treballar en altres activitats relacionades amb la defensa del Medi Ambient i els Drets Humans. Des de gener de 2015 és el tresorer de la Junta.

El/la tresorer/a té com a funcions:

 • Seguiment econòmic: actualització de la informació de la previsió d’ingressos de projectes, de les despeses d’estructura interna (mensual) i de les despeses generals d’ESF (trimestral).
 • Seguiment del tancament anual i de l’auditoria.
 • Coordinació de l’elaboració del pressupost d’Estructura Interna i pressupost general ESF.
 • Elaboració d’informació per a la memòria anual.
 • Actualització de la taula salarial.
 • Firma comptes bancaris.
 • Relació amb Coordinació General per als temes relatius al seu càrrec, o la persona encarregada de la comptabilitat en el seu cas.

Vocal

Raül Cambeiro Gutiérrez – A la casa des de 2003, ha participat en projectes d’abastiment d’aigua, TIC, sobirania alimentària i enfortiment de moviments de base a l’Argentina i el Paraguai; també forma part de la campanya d’incidència: El preu de l’abundància i de l’equip de Formació de l’entitat. Dedicat professionalment a la telemàtica i el programari lliure, darrerament està cercant com migrar ESF cap a tecnologies lliures.

Funcions generals a tots els càrrecs de la Junta Directiva:

 • Participar a la proposta de Temes i Ordre del Dia d’Assemblea, preparació de Tallers i Dinamització de les dues Assemblees anuals.
 • Estar a la llista de distribució de l’e-mail, dinamitzar els temes de la seva responsabilitat i respondre almenys setmanalment.
 • Participar a la validació de les Planificacions Estratègiques d’ESF.
 • Participar definint i prioritzant Temes importants per a l’avanç de l’Associació.
 • Representació de l’associació per delegació de Presidència.

Grups de treball

Els grups de treball són l’eina que té l’associació per a dur a terme les activitats que es contemplen als diferents projectes, que englobem en Programes, els quals són aprovats, revisats i avaluats per la junta directiva d’ESF. Al seu torn, els grups de treball es coordinen en comissions de coordinació i d’altra banda, l’equip d’Estructura Interna, amb personal contractat, vetlla per la gestió de les tasques del dia a dia de l’associació, complementant la feina dels voluntaris i voluntàries.

Els àmbits en els quals treballem (Cooperació al Desenvolupament, Formació i recerca en Tecnologies per al Desenvolupament Humà, i Sensibilització i Incidència) estan vinculats entre ells, formant un continu que permet millorar la intervenció tècnica pròpia, sistematitzar experiències i oferir-les al conjunt dels actors de la cooperació. Tanmateix, permet introduir-les als espais de formació, reglada i no reglada, tant des del punt de vista tècnic com polític, tot enllaçant l’acció ciutadana i les polítiques de cooperació que es treballen al Nord, amb les problemàtiques que s’aborden en intervenir al Sud.

Ambit d’Actuació Territorial

Els nostres àmbits d’actuació comprenen des dels països empobrits al Sud, en els que desenvolupem projectes de cooperació internacional, fins a àrees més locals, nacionals o europees amb les nostres campanyes d’incidència política al nord.  A banda d’això a Barcelona treballem també en l’àmbit més proper obrint-nos al barri i participant en les activitats més properes.

Historia

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres neix el 1992 de l’interès d’un grup d’estudiants de Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona per realitzar viatges d’identificació i assistències tècniques, així com activitats de sensibilització i denúncia en el món universitari.

Els projectes de cooperació portats a terme en els inicis de l’entitat evolucionen cap a programes d’intervenció integrals de desenvolupament. Per la seva part, la vessant educativa pren com a referència comú la promoció de la tecnologia per al desenvolupament humà a diferents escoles d’enginyeria i universitats per transmetre l’experiència i el coneixement d’ESF en l’àmbit de la cooperació internacional i per fomentar la sensibilització, la participació i el voluntariat.

Més informació? No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres, t’atendre’m amb molt de gust!