Termes de referència: Convocatòria de consultoria per elaboració dels materials d’un curs online de SIG

Termes de referència: Convocatòria de consultoria per elaboració dels materials d’un curs online de SIG

1. INTRODUCCIÓ

L’Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), convoca, a través d’aquests termes de referencia, un procés per la selecció d’una oferta de consultoria per la revisió i l’elaboració dels continguts del curs “Formación online SIG-Sistemas de InformaciónGeográfica para la aplicación en gestión de recursos hídricos con enfoque de género”.
Aquesta oferta es convoca en el marc del projecte “Promover el desarrollo sostenible a través de las mujeres de Inhambane, garantizando elDHAS y la seguridad alimentaria de la población vulnerable de la provincia, paraprotegersusmedios de vida en contexto de COVID-19.”, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Els materials pel curs “Formación online SIG-Sistemas de InformaciónGeográfica para la aplicación en gestión de recursos hídricos con enfoque de género” aglutinen l’experiència d’IngenieríaSinFronterasen el camp de la cooperació.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Els materials elaborats seran els continguts per un curs online dirigit a públic internacional i sense formació prèvia, la realització del qual està previst entre els mesos de març i maig de 2023.
Els continguts s’elaboraran en castellà. El curs es composarà d’un temari teòric amb materials de suport activitats pràctiques. El grup editor del curs podrà proposar una estructura del curs agafant com a referència els cursos anteriors sobre la mateixa temàtica i afegint els canvis que consideri necessaris.

3. FUNCIONS DE LA CONSULTORIA

Les funcions de la consultoria seran:
• Proposar els objectius pedagògics del curs recollits a una guia didàctica on es descrigui l’itinerari d’aprenentatge i la proposta metodològica.
• Elaborar els continguts dels temaris, activitats i solució de les activitats.
• Participar a les reunions amb l’equip de seguiment i comitè editorial de ISF. La consultoria informarà de tot el procés de disseny, d’elaboració i revisió dels continguts fins a la finalització i entrega dels productes definitius.

4. REQUISITS PER LA CONSULTORIA

• Experiència i formacióen temàtica de SIG.
• Motivacióiinterès per la formació online.
• Vinculacióiidentificacióamb ISF.

5. ES VALORARÀ

Experiència demostrable en formació onlinei en l’elaboració de publicacions, butlletins i materials diversos.
Ser membre de la Federación de Ingeniería Sin Fronteras.

6. ENTREGA I PRODUCTES ESPERATS A LA FINALITZACIÓ DE LA CONSULTORIA

• Guiadidàctica del curs
• Elaboració delsmaterialsde les unitats didàctiques (en escrits o audiovisuals, segons es decideixi)
• Elaboració de les activitatsi els exercicis relacionals amb els temaris proposats.
La versió revisada definitiva del material haurà d’estar entregada a 31 de gener de 2023.

7. PRESSUPOST

El pressupost disponible per l’elaboració del curs és de 3.000€ (impostos inclosos).

8. PRESENTACIÓ CANDIDATURES

La persona consultora o equip consultor, haurà d’entregar una proposta de guiadidàcticadel curs que ha d’incloure:
• Objectius del curs
• ¿què aprenem? – esborrany de l’estructura del curs
• ¿com ho aprenem? – (es valoraran els apunts metodològics sobre l’estructura del curs online)
També haurà d’enviar una carta de presentació i un CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte les bases de la convocatòria a:
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
projectes@esf-cat.org
Telf.: 93.302.27.53

TERMINI PER ENVIAR CV: 30/09/2022 a las 23:59h