Presentació del grup el Salvador

El grup de voluntariat d’Enginyeria Sense Fronteres que treballem els projectes de El Salvador està format per persones que provenim generalment de l’enginyeria i que creiem que per una transformació social és necessari prioritzar a les persones per davant
dels beneficis econòmics, és per això que treballem des d’aquí per garantir els drets humans a El Salvador, donar el nostre recolzament i donar a conèixer les problemàtiques del país.

Tot i que ESF treballa amb El Salvador des de 1998 el grup està compost per persones voluntàries nouvingudes que hem anat fent relleu a les que ens han succeït, algunes de nosaltres han pogut anar a terreny, participant activament dels projectes. Les persones que donen suport al grup són: una persona expatriada desplaçada a terreny i les tècniques que treballen a la seu d’ESF a Barcelona.

Les nostres funcions des de Catalunya són de coordinació del grup, definició i seguiment dels projectes, cerca de finançament i voluntariat, suport a la persona expatriada, comunicació amb la resta de l’entitat i sensibilització a Nord.

Si et vols fer voluntari/a, contacta’ns a través del formulari.

Problemàtica hídrica de El Salvador

El Salvador rep una gran quantitat d’aigua en forma de pluja (1.783mm/any), més que Anglaterra, però tan sols s’utilitza el 3% d’aquesta. Tot i així, segons dades del Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals de El Salvador (2004) el 90% de les aigües superficials presenten alts nivells de contaminació química o biològica, limitant el desenvolupament de la vida aquàtica, encarint la poca aigua apte i generant problemes de salut. A més, les pluges es concentren en uns pocs mesos a l’any, de juny a octubre aproximadament, creant una gran època de sequera.

La problemàtica apareix en la gestió govenamental d’aquesta aigua, sense un marc legal que reguli el recurs hídric, es sobreexplota el 20% de l’aigua per ús industrial, les aigües superficials estan contaminades, i el medi ambient es destrueix sobreexplotant el sòl pel cultiu de canya de sucre en la seva majoria.

Això afecta a la població, augmentant els riscos ambientals, en la salut i la qualitat de vida, en l’economia de les persones i generant conflictes socials especialment a les dones i nenes que són les que s’ocupen de les tasques de la llar.

 

Marc Legal

L’Estat té l’obligació de complir, protegir i respectar els principis, regular els marcs de legislació, oferir els serveis necessaris per garantir els drets i la vigilància del compliment d’aquests. Actualment al país hi ha més de 30 cossos legals que regulen l’aigua, l’agricultura i el medi ambient. Tot i així no hi ha una llei general d’aigües que en reguli el funcionament i garanteixi l’aigua com a bé comú i per a les persones per davant que les empreses, ni es contempla el dret humà a l’aigua com a tal a la constitució vigent del país.

Aigua domiciliar

ANDA, l’empresa pública de subministrament d’aigua cobreix el 60% de la població amb aigua per canonada (el 74% en àrees urbanes i el 33% en zones rurals). Les alternatives a actuals al servei públic es diferencien entre la gestió privada, la gestió pública i la gestió comunitària. Una gran part de la població però no té accés domiciliar a l’aigua havent d’anar a buscar-la a fonts públiques o altres, a kilòmetres de distància. Tanmateix, el fet de tenir accés domiciliar no garanteix disponibilitat les 24 hores del dia, sinó que normalment l’aigua està disponible durant unes hores del dia, a vegades establertes i altres no, amb nombrosos casos de talls irregulars que poder arribar a durar fins a més de 4 dies.

Sistemes comunitaris

Hi ha un sector de la població que s’ha organitzat per autoabastir-se, construint el seu propi sistema d’aigües per canonades i gestionant-lo de manera comunitària, entenent l’aigua com a bé comú. S’organitzen per gestionar les despeses i ingressos de les Juntes d’Aigua, sense ànim de lucre, i s’organitzen a nivell territorial i nacional per formar-se en aspectes tècnics, administratius, legals, lluitar conjuntament i fer incidència a nivell nacional a través del Foro del Agua per garantir el dret humà a l’aigua i al medi ambient.

Gènere

Al ser les dones les encarregades de la llar, i per tant les principals usuàries de l’aigua, són les responsables d’anar a buscar-la, acompanyades dels fills i filles. Les dones han esdevingut doncs les que s’han organitzat, lluiten pel dret humà a l’aigua i gestionen els sistemes comunitaris, tot i que es troben amb la figura de l’home, que acaba sent qui després participa i pren les decisions.

Què fem ESF

El grup del Salvador d’Enginyeria Sense Fronteres compta amb una àmplia experiència de treball iniciada el 1997 en l’acompanyament a comunitats i institucions locals en les àrees d’ordenació i planificació territorial amb enfocament de conca, amb l’objectiu d’impulsar la millora de la gestió integral dels recursos hídrics tant a través de projectes d’infraestructures d’aigua i sanejament en comunitats rurals, com proposant models de gestió sostenible dels recursos naturals amb mecanismes de conservació i protecció ambiental.

En els últims anys ens hem centrat majoritàriament en l’acompanyament a processos d’articulació civil a nivell local, nacional i internacional per a promoure la presa de decisions en l’exercici de l’exigibilitat del dret humà a l’aigua i de la gestió pública i comunitària, amb una forta component de treball orientada a la millora de capacitats i de protecció enfront els riscos derivats de l’exercici de la defensa dels drets humans, els béns naturals i el territori.

L’organització salvadorenca amb la que treballem és la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA).

ETAPA 1. Pla director

 • Aixecament de dades tècniques i socials
 • Anàlisis de la situació del recurs hídric
 • Estudi d’alternatives d’abastament i sanejament d’aigua
 • Presentació d’alternatives a comunitats i municipis

ETAPA 2. Projectes

 • Execució material de les alternatives
 • Participació i empoderament per part de les comunitats
 • Projecte integral (abastament i sanejament)

ETAPA 3. Incidència (actual)

 • Pressió a l’administració pública
 • Campanyes de sensibilització de la societat civil
 • Coordinació de la plataforma d’incidència nacional Foro del Agua
 • Defensa de les dones amenaçades defensores dels drets humans

Els projectes que actualment s’executen a El Salvador són:

Ciutadania activa, enfortida i articulada exigeix el dret humà i la gestió pública i comunitària de l’aigua a El Salvador.

Aplicació de solucions integrals i innovadores per a la sostenibilitat i la bona gestió dels sistemes comunitaris d’aigua a El Salvador.

Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles per a l’exigibilitat de l’exercici ple i la promoció dels drets humans.

Defensores centreamericanes dels béns naturals i del territori (Hondures, Guatemala, Nicaragua i El Salvador)

Projecte Gestió de Residus (projecte tancat)