Requisits per a aplicar la tarifa reduïda

Per a aplicar la tarifa reduïda en els cursos de formació, la persona inscrita ha de demostrar amb el document pertinent que es troba en una de les següents situacions:

  • És sòcia d’Enginyeria Sense Fronteres: L’associació de referència haurà de contactar amb l’equip de formació per a certificar que la persona inscrita és sòcia de ISF.
  • Pertànyer a la xarxa Mundubat i a les sòcies i/o col·laboradores del conveni.
  • És estudiant de grau, llicenciatura, màster o postgrau: cal fer arribar a l’equip de formació una còpia de la matrícula o d’un document similar que acrediti que s’estan cursant aquests estudis en l’actualitat.
  • És treballadora en règim autònom: es requereix una còpia de l’últim rebut del pagament de la quota de la Seguretat Social
  • Està situació de desocupació: es requereix un document que l’acrediti.
  • Persona amb diversitat funcional: es requereix un certificat que l’acrediti.
  • Pertany a una família nombrosa o monoparental: Es requereix un document que l’acrediti.

Tots els casos seran comprovats abans de la realització del pagament