• Assignatura-energies-renovables-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • calcul-de-laigua-de-la-cascada-per-a-una-construccio--picohidraulica-a-la-comunitat-Rayu-Pakcha-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Installacio-biodigestor_2-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Installacio-biodigestor-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • installacio-fotovoltaica-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • practiques-de-lassignatura-denergies-renovables-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • socialitzacio-a-la-comunitat-Santa-Rosa_2-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • socialitzacio-a-la-comunitat-Santa-Rosa-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • socialitzacio-a-la-comunitat-Sarayaku_2-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • socialització-a-la-comunitat-Sarayaku-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Toxitour_2-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Toxitour-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • vistes-de-lamaxonia-des-duna-avioneta-Equador-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • 1726
 • Colaboracions_ajuntament_de_girona
 • De79HnCU0AE1nRR
 • descarga (1)
 • descarga
 • diputacio-de-girona
 • logoajunta
 • rubi_0

Enfortiment institucional i creació de capacitats per l’aplicació d’energies renovables al centre-nord Amazònic Equatorià

Presentació del projecte

El projecte, executat entre el gener de 2015 i el juny de 2016, s’emmarca dins el segon any d’una proposta més gran i vol donar continuïtat a l’exitós recolzament donat fins el moment a la secció de renovables de la distribuïdora pública Empresa Eléctrica Ambato (AER-EEASA), alhora que es reforcen des de la base educativa les capacitats que nodreixen el debilitat camp professional sobre les tecnologies netes de generació elèctrica a l’Amazònia del Equador. L’objectiu final és facilitar un desenvolupament endogen de les nacionalitats indígenes que es troben a les zones de difícil accés de la província.

Per aconseguir-ho es treballa en dues línies d’intervenció:

 1. La consolidació de l’Àrea d’Energia renovable de EEASA augmentant el nombre de famílies amb accés a l’energia de forma sostenible i des de fonts renovables a la província amazònica de Pastaza. La AER-EEASA afrontarà per primera vegada des de la seva creació la primera experiència com a responsable de l’execució de l’electrificació de comunitats. El projecte pretén sistematitzar el procés de les primeres instal·lacions que farà l’AER-EEASA per electrificar diverses comunitats aïllades mitjançant la realització d’almenys 4 estudis tècnics d’electrificació amb fotovoltaica i un amb picohidràulica, el desenvolupament de 2 processos complerts d’electrificació de 2 escoles aïllades, i la realització d’un procés de formació en gestió de sistemes fotovoltaics a la ciutat del Puyo.
 2. L’augment de l’oferta educativa universitària en l’àmbit de les energies renovables a la província de Pastaza en col·laboració amb la Universitat Estatal Amazónica mitjançant el desenvolupament d’un curs de 80 hores amb 30 alumnes sobre tecnologia fotovoltaica i de biodigestió.

Context i antecedents

L’any 2005 s’inicien les primeres incursions d’ESF a la Regió executant projectes puntuals de generació elèctrica mitjançant energies renovables en zones remotes. Cap al 2009 la presència a terreny d’ESF esdevingué continuada i s’inclogué la línia de defensa de Drets Humans i de la Naturalesa a les nostres accions al país, fent acompanyament de les organitzacions socials i institucions locals en aquest sector.

Al 2013 ESF inicia una estratègia de recolzament a l’AER-EEASA a proposta del MEER (Ministeri d’Energies Renovables) per aconseguir que aquesta distribuïdora s’iguali amb les seves homòlogues veïnes (CENTROSUR i CNEL-Sucumbíos) que tenen milers de famílies electrificades amb energies renovables a les seves zones més aïllades. En aquest procés s’ha format a enginyers i tècnics de EEASA en renovables, s’han dut a terme conjuntament 5 instal·lacions a escoles aïllades, s’ha aixecat la informació socioeconòmica de 68 comunitats (805 famílies kitchwas, zapares i achuars), i s’han desenvolupat estudis d’electrificació amb renovables per a 15 d’aquestes comunitats.

En els últims anys s’ha capacitat a la AER-EEASA en aixecament de dades de camp, realització d’estudis d’electrificació, dimensionament i execució d’instal·lacions fotovoltaiques, avaluació de potencial hidràulic i sistemes de informació geogràfica.

Ubicació geogràfica

La regió Amazònica equatoriana s’estén sobre una àrea de 120.000 km2 de boscos humits molt diversos, aquesta la conformen les províncies de Orellana, Napo, Sucumbios, Morona Santiago, Zamora Chinchipe i Pastaza.

Aquest territori ple de prolifera fauna i flora alberga a diverses ètnies que estan presents en aquest territori des de molt abans de l’arribada de la colònia com són les: Achuar, Secoyas, Andoa, Shuar, Kichwa, Shiwiar, Waorani , Zápara, Yumbos, Aucas, Cofanes.

La província de Pastaza és la més extensa, i alhora és la que disposa de menys carreteres a les zones rurals. Més d’un 80 % de la província és selva amazònica, on hi habiten les persones de les diferents nacionalitats indígenes. Aquestes viuen agrupades en comunitats, en les quals només s’hi pot accedir per via fluvial o aèria, mitjançant petites avionetes que aterren en pistes de terra construïdes pels mateixos habitants. Per altra banda els rius navegables no disposen de transport regular, són canoes de fusta amb petits motors fora borda les que de forma esporàdica desplacen persones o mercaderia, la majoria de vegades amb travessies que duren dies.

Anàlisi i justificació de l’acció

Si bé el sector energètic a l’Equador durant els últims anys ha tingut progressos quant a l’augment en la cobertura elèctrica, una anàlisi més acurada i profunda de la realitat energètica equatoriana revela que aquesta es distribueix de forma desigual al territori equatorià pel que es pot constatar que encara persisteixen les desigualtats entre el medi rural i l’urbà i entre províncies o regions.

En específic els problemes de la falta d’electrificació a la RAE obeeixen a l’alta dispersió de la població rural, particularment a la província de Pastaza, on més del 34% de la població de la província no disposa de xarxa d’electrificació. Això ha dificultat històricament l’extensió de xarxa elèctrica convencional sent una opció amb moltes dificultats com a solució tècnica i econòmicament molt deficitària.

Per la falta d’aquest servei les comunitats aïllades de la RAE no han pogut atendre les seves necessitats de comunicació, enllumenat i principalment per al desenvolupament de les seves activitats agropecuàries, artesanals, comercials i industrials. Tota aquesta situació ha portat a engrandir la desigualtat i la marginació en la RAE, la qual cosa ha impactat en el progrés i en la qualitat de vida dels seus habitants, especialment els de les nacionalitats indígenes assentades a les zones rurals aïllades.

En aquest context l’electrificació amb fonts renovables es presenta com una alternativa viable per arribar a les zones més allunyades, amb un alt grau de respecte al desenvolupament endogen de les comunitats, i minimitzant els impactes ambientals a una zona ecològicament tan sensible

Actualment tant l’EEASA com el ministeri tenen molt d’interès en el procés d’electrificació de les comunitats. Es tracta, però, d’un procés nou a l’Equador pel qual no hi ha experiència prèvia on referenciar-se, i tampoc hi ha contractistes amb experiència en el sector dins el país. Això fa que s’hagin de definir tots els detalls tècnics i protocols d’execució a seguir per tal d’assegurar que les instal·lacions es realitzin correctament i surtin satisfactòries.

Una altra problemàtica identificada és la manca de professionals amb coneixements en renovables el que ha limitat l’aprofitament dels enormes recursos renovables que posseeix el país. ESF ha tingut moltes dificultats en tots el processos de contractació de personal amb coneixements en renovables, i finalment ha optat per formar enginyers d’altres especialitats. Un cas evident més és el responsable de Energia Renovable de EEASA, enginyer elèctric contractat directament per aquest càrrec, fins la arribada d’ESF amb el seu recolzament no disposava de cap coneixement en renovables.

Amb l’experiència que té ESF en el sector, i el coneixement acumulat en les sortides de camp a Pastaza realitzades conjuntament amb EEASA des de 2013, es podrà fer una aportació important en el disseny d’activitats que requereixin sortides l’interior, així com acompanyament i assessorament tant a nivell tècnic com a nivell social vers les comunitats.

Estratègia i metodologia d’intervenció

El projecte ha estat formulat en estreta coordinació amb les contraparts, atenent a les experiències viscudes en el passat i les avaluacions d’aquestes. El coneixement acumulat en les sortides de camp de EEASA i ESF des de 2013 a Pastaza ha estat una aportació molt important per al disseny de les activitats previstes en el projecte.

Les accions previstes en el marc de la primera línia d’intervenció contemplen la realització de 5 estudis d’electrificació amb energia fotovoltaica en comunitats aïllades de la província, l’acompanyament a l’EEASA per al desenvolupament de dues d’aquestes instal·lacions, la realització de dues instal·lacions en un centre de salut, educació o de connectivitat aïllat, i el disseny i implementació d’un sistema d’electrificació innovadora amb generació pic hidràulica. També en aquesta línia es preveu la realització d’un procés de formació adreçat a persones tècniques en energia fotovoltaica desenvolupat a la ciutat del Puyo.

La segona línia d’intervenció del projecte es durà a terme en col·laboració amb la Universitat Estatal Amazónica, i consistirà en l’augment de l’oferta educativa universitària en l’àmbit de les energies renovables a la província de Pastaza mitjançant el desenvolupament d’un curs de 80 hores per a un mínim de 25 alumnes sobre tecnologia fotovoltaica i de biodigestió.

Beneficiaris/àries i impactes esperats

Respecte de les institucions Contraparts/beneficiaris:

L’Empresa Eléctrica Regional Ambato és l’ens competent en la distribució d’energia en tota la zona d’acció del projecte, i a qui va dirigida la formació i acompanyament al llarg de tot el projecte.

D’altra banda, la Universidad Estatal Amazónica com a entitat amb qui es col·labora per a la realització d’una assignatura relativa a les energies renovables.

Respecte de les comunitats per electrificar:

A la zona rural de Pastaza s’hi troba la població amb els IDH més baixos del país, pel que es fa palesa la necessitat de treballar a les comunitats més necessitades de la zona per tal de millorar el seu accés als serveis bàsics.

Dins de la província de Pastaza, el desembre de 2014 es van visitar diverses comunitats de les parròquies de Rio Tigre. Aquesta parròquia és de les que queda més lluny dels serveis bàsics degut a la seva situació geogràfica. En les visites realitzades es va fer l’aixecament d’informació per tal de posteriorment poder realitzar els projectes corresponents.

 

La selecció de les tres comunitats que s’emmarquen dins el primer projecte d’electrificació s’encaixa en les polítiques nacionals actuals de l’Equador.

Institucions finançadores del projecte: 

 

 

Torna a l’ideari dels Projectes a l’Equador