Projectes de cooperació que desenvolupem a l’Equador

ENFORTIMENT DE LES JUNTES D’AIGUA PER A UNA GESTIÓ INTEGRAL I INCLUSIVA DEL CICLE DE L’AIGUA A LA PROVINCIA D’ORELLANA I SUCUMBIOS (ECUADOR)

 

Presentació del projecte:

El projecte neix del treball continuat d’ESF a Equador i es marca com a objectiu treballar per aconseguir que s’exerceixi el ple Dret Humà a l’aigua a través d’una gestió integral i inclusiva. 

Per aconseguir aquest objectiu es planteja que els beneficiaris i beneficiàries de les Juntes d’Aigua, acompanyats per les pròpies Juntes d’Aigua i les Associacions que les representen (link), coordinin accions i aliances amb les institucions públiques per a optimitzar i enfortir el model de gestió de l’aigua, amb un enfocament integral i inclusiu en un context de Canvi Climàtic.

Per això es plantegen accions concretes com: la diagnosi dels sistemes, Juntes d’Aigua i del rol de les dones en aquestes organitzacions; l’aixecament d’informació hídrica i dels efectes del Canvi Climàtic; la recuperació de la identitat territorial; la implementació de plans de conservació i monitoratge; l’enfortiment de les organitzacions; o l’apoderament per part de les Juntes d’Aigua dels espais de participació.

Context i antecedents: 

Malgrat la presència abundant d’aigua i naturalesa a l’Amazònia, l’exercici del Dret Humà a l’aigua i dels Drets Ambientals (o de la Naturalesa) sempre ha estat un aspecte crític a la Regió.

És a l’any 2005 quan s’inicien les primeres incursions a la Regió executant projectes puntuals de generació elèctrica mitjançant energia renovables en zones remotes. Cap al 2009 la presència a terreny d’ESF esdevingué continuada i s’inclogué la línia de defensa de Drets Humans i de la Naturalesa a les nostres accions al país, fent acompanyament de les organitzacions socials i institucions locals en aquest sector.

És a partir de 2014 quan les accions d’ESF se centren en el Dret Humà a l’aigua des d’una perspectiva integral i inclusiva, és a dir, incloent una visió integral del cicle de l’aigua i treballant l’enfortiment dels diferents col·lectius i l’apoderament d’aquests, a poc a poc, dels espais de participació i disseny de polítiques públiques.

SONY DSC

Ubicació Geogràfica: 

A Equador les nostres accions sempre s’han centrat a la Regió Amazònica i actualment a dues de les seves províncies, Orellana i Sucumbios.

Aquestes dues províncies, situades a la part Nord – Est del país i que limiten amb Colòmbia (Nord) i Perú (Est). La seva ubicació sobre la línea equatorial i la proximitat a la Regió Andina, amb cims de més de 5.000 metres, provoquen unes condicions climàtiques tropicals i orogràfiques que converteixen aquest territori en un dels més bioidiversos a nivell mundial.

Es tracta doncs d’un territori megadivers amb 12 hores de radiació solar, temperatures diürnes que superen els 30ºC i nits que no solen baixar dels 20ºC. La gran quantitat de vegetació i l’abundància de pluja, per sobre dels 3.000 litres anuals, provoquen una sensació tèrmica de xafogor.

Tota aquesta realitat climàtica i geogràfica és el que també ha provocat al llarg de la història l’aparició de bosses de petroli en el subsòl d’ambdues províncies, que acullen la major part d’extracció hidrocarburífera, i els impactes que se’n deriven, en el país. Altres sectors com l’explotació forestal o els monocultius també tenen forta presència en aquest territori.

L’economia i demografia d’ambdues províncies es podria concloure que principalment gira entorn del petroli, amb sectors rurals amb baixa densitat de població i piràmides poblacionals molt joves.

Anàlisi i Justificació de l’acció 

Tot i que la quantitat d’aigua aparentment no és un problema a la Regió, si ho ha esdevingut des de fa anys la qualitat i la gestió d’aquesta, alhora que ho comença a ser també la seva estacionalitat derivada dels efectes del Canvi Climàtic.

Aspectes com les activitats hidrocarburíferes, la falta de tractament de les aigües residuals, la desforestació, les activitats agropecuàries intensives o l’erosió dels sòls, són exemples d’accions que han provocat la contaminació de les aigües en varis sectors de les províncies d’Orellana y Sucumbios. Efectes que es veuen agreujats

Activitats, en general, que han provocat impactes negatius sobre la població i el territori, però que no han revertit sobre els titulars de drets que encara, avui dia, veure com l’exercici del Dret Humà a l’aigua i d’altres Drets fonamentals es veu vulnerat.

A través del projecte s’acompanya a les Juntes d’Aigua i les Associacions que les representen (link) en l’establiment d’aliances amb les institucions públiques titulars d’obligacions, amb l’objectiu d’enfortir el model de gestió integral del cicle de l’aigua i transformar-lo cap a una política d’inclusió social.

dav

Estratègia i metodologia d’intervenció  

L’estratègia d’intervenció del projecte s’ha dissenyat per a poder aconseguir els resultats i objectius plantejats, però també tenint present que portem més de 10 anys treballant a terreny i que hem aconseguit establir vincles molt importants, tant amb sectors de la societat civil com amb algunes institucions locals.

Per això plantegem dos tipus d’accions. Per una banda, accions a curt termini, enfocades a donar resposta en temps real a les situacions de desequilibris existents i que generen major vulnerabilitat, com és el treball directe amb les comunitats i Juntes d’Aigua en la diagnosi del DH a l’aigua, la recuperació de la identitat territorial, la implantació de plans de conservació o l’establiment de xarxes de monitoratge dels impactes del CC. Per altra banda, es plantegen accions a mig termini, les quals s’enfoquen a garantir la gestió integral i inclusiva de l’aigua, com per exemple la creació de capacitats, l’enfortiment de les organitzacions socials, la participació ciutadana i la incidència en polítiques públiques.

Totes les accions es basen en un enfocament basat en gènere i drets humans, on les persones i col·lectius titulars de drets es troben en el centre. Per això considerem important establir relacions de proximitat entre les pròpies titulars de drets, alhora que també generar espais de diàleg i coordinació entre aquestes i les titulars d’obligacions i responsabilitats.

Beneficiaris/àries i impactes esperats:  

El projecte s’adreça tant a titulars de drets com d’obligacions i responsabilitats. Entre els titulars de drets destaquen les famílies i Juntes d’Aigua del sector rural de la província d’Orellana, és a dir, el conjunt de persones camperoles que participen en el projecte. Podríem disgregar-les entre aquelles que participen més activament en tallers, jornades, taules, plans de conservació o plans de monitoratge, les quals xifrem aproximadament en 374 persones, de els quals un mínim de 177 s’espera que siguin dones. De manera passiva s’espera que les persones beneficiàries acabin sent totes les de la província, especialment les camperoles residents a l’àrea rural.

Com a titulars d’obligacions s’han considerat els Governs Autònoms Descentralitzats locals, competents en matèria d’aigua potable (GADMFO) i gestió ambiental (GADPO), alhora que la institució rectora en matèria d’aigua (SENAGUA). Part de l’equip tècnic d’aquestes institucions també serà part de la població beneficiària directe, amb qui treballarem la creació de capacitats pel major exercici de les seves competències. 

Les Juntes d’Aigua, les Associacions de Juntes d’aigua i ESF, són les organitzacions titulars de responsabilitats i que vehiculen, conjuntament amb el GADPO, la coordinació de la intervenció.

sdr

Aliances: 

L’execució del projecte involucra a organitzacions socials i institucions locals, alhora que també les famílies amb qui treballem i que són part del teixit que conforma les organitzacions socials. 

Entre les organitzacions destaquen les Juntes d’Aigua, organitzacions comunitàries a càrrec del servei i la gestió de l’aigua en els sectors rurals, així como també les Associacions de segon ordre que les aglutinen i representen. Són organitzacions de base voluntària conformades per famílies camperoles de diversos sectors rurals de la província d’Orellana i Sucumbios.

Per altra banda, el projecte també involucra a institucions locals o de l’Estat, en tant que són titulars d’obligacions entorn el dret humà a l’aigua, com són Municipis, Prefectures o Secretaries, en matèria d’aigua potable i gestió ambiental.

L’execució i lideratge del projecte rau en els voluntaris i voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres al Nord, que alhora emprenen una campanya d’incidència i sensibilització al voltant de la situació de desigualtats i la vulneració del Dret Humà a l’aigua. Tot això és possible també gràcies a les convocatòries de cooperació internacional d’ajuntaments com el de Tarragona, Cambrils o Gavà.