Ideari de la Campanya “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques”

La campanya “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques” resumeix les realitats oposades que es viuen al nostre planeta. En el nostre entorn vivim enlluernats per l’abundància, gaudint de l’accés a tants productes com l’imaginari humà és capaç d’extirpar massivament del planeta. En aquest estat d’èxtasi consumista, tant la vulneració dels drets humans, com els impactes ambientals associats a l’activitat de les indústries extractives, queden absolutament a les fosques.

Durant dècades, l’ordre sociopolític imperant a nivell mundial ha imposat un model de creixement econòmic exponencial basat i sostingut per l’augment continu de l’extracció de recursos naturals. Una tendència que va directament i inevitable lligada a la vulneració de drets humans, a l’augment del consum i a l’emissió indiscriminada de contaminants. Deixant darrere seu un model de desenvolupament dependent de recursos limitats i plantejant un repte al paradigma dominant actual, de lògica insostenible i amb forts impactes i desequilibris ambientals, socials i econòmics que afecten directament als drets humans de moltes poblacions.

A més, les grans corporacions s’han apoderat del control de l’energia, convertint aquest dret bàsic en una mercaderia. La seva gestió, per una banda, en limita l’accés a les famílies que no tenen prou recursos econòmics i, per l’altra, perpetua la constant violació de drets humans associada al model d’obtenció de recursos energètics basat en l’extracció a l’exterior.

Davant d’aquesta situació, esdevé imperatiu buscar alternatives. En primer lloc, defensem un canvi de paradigma en el model de desenvolupament, producció i consum, que es basi en el respecte i la protecció dels drets humans i del medi ambient i que tingui en compte la sostenibilitat dels béns comuns disponibles. I en segon lloc, plategem un canvi de model que ens porti a un escenari de sobirania energètica, on els espais de decisió siguin liderats per la ciutadania, no només com a eina de garantia d’un model sostenible i socialment just, sinó també com a element democratitzador de l’accés a l’energia.

La campanya busca:

  • Reflexionar sobre la necessitat d’un canvi de model de consum de recursos naturals basat en la justícia, el respecte als drets humans i la sostenibilitat.
  • Donar a conèixer i formar sobre les dinàmiques que perpetuen un model de consum insostenible i els impactes que les indústries extractives provoquen en les seves intervencions, tant a nivell global com a nivell local.
  • Donar suport i reforçar les organitzacions i moviments socials al Sud en el seu treball diari de denúncia dels impactes de les indústries extractives i en els processos de canvi que impulsen.
  • Incidir sobre els actors polítics perquè s’exigeixi a les indústries extractives i als governs el respecte pel medi ambient i pels drets humans, alhora que mesures que garanteixin un model socioeconòmic just i sostenible.
  • Treballar per un canvi de paradigma de producció, distribució i consum energètics a tots els nivells, incloent-hi aspectes tals com la democratització de la propietat i la gestió de les infraestructures a través de la participació de la societat civil, l’ocupació del territori, el control i la participació per part de la societat civil i la garantia d’accés universal als drets bàsics.