Jornada 8 de octubre | Recuperemos los Servicios Públicos. ¡Defendamos la Vida!

Jornada 8 d’octubre | Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!

Jornada 8 d’octubre | Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!

Hasta la última gota | Episodio #3: La privatización del agua en Chile. Ya disponible en Ivoox y en Spotify

Fins l’última gota | Episodi #3: La privatització de l'aigua a Xile. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Fins l’última gota | Episodi #3: La privatització de l'aigua a Xile. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Fins l’última gota | Episodi #2: Les aigües tèrboles d’Agbar a Mèxic. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Hasta la última gota | Episodio #2: Las aguas turbias de Agbar en México. Ya disponible en Ivoox y en Spotify

Fins l’última gota | Episodi #2: Les aigües tèrboles d’Agbar a Mèxic. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Assessories

Assessories tècniques ESF

La realització d’assessories tècniques constitueixen una de les activitats més importants, a través de les quals incidim en la millora qualitativa de la cooperació.

Oferim assessorament tècnic per dur a terme les intervencions d’altres entitats, institucions, empreses o administracions, en qualsevol de les fases del projecte.

Comptem amb un equip d’experts, amb àmplia experiència professional en el Nord i en el Sud per tal de treballar les assessories: Dins del nostre equip hi ha persones enginyeres de totes les disciplines, hidrogeòlogues, arquitectes, geògrafes, biòleges, etc. Igualment, tenim delegacions en països d’Àfrica i Amèrica Llatina que ens permeten estar més prop de les intervencions que necessiten suport tècnic:

  • Definint i valorant concretament actuacions infraestructurales.
  • Realitzant carpetes tècniques, planificacions i ordenaments territorials.
  • Supervisant i dirigint obres.
  • Generant la capacitat per gestionar serveis bàsics.
  • Identificant, formulant i avaluant les intervencions de tipus tècnic.

A més, l’experiència acumulada en activitats formatives ens atorga gran capacitat en la generació de continguts i engegada de programes de capacitació, especialment en format no presencial.
Des d’ESF treballem amb tots els actors de la cooperació en el Nord i en el Sud:

  • ONGD
  • Moviments Socials
  • Administracions Públiques
  • Empreses Socials

Tipus d’assessories

Hàbitat i serveis urbans

La ciutat és la gran assignatura oblidada de la cooperació per al desenvolupament. Així mateix, la ciutat representa un espai únic on millorar les condicions de vida de la població i dotar de serveis bàsics que en el mitjà rural, per la seva densitat, seria difícil implementar. ESF ha treballat en barris d’hàbitat espontani, on la població ha començat a construir espais polítics i socials al voltant de l’oportunitat que representa la millora de la seva qualitat de vida. El nostre suport ha permès el desenvolupament de serveis com la recollida de residus, la millora infraestructural, la realització de cadastres o la planificació de base, al mateix temps que s’assentaven les bases perquè els nous ciutadans intervinguessin en qüestions públiques del seu barri i la seva ciutat.

Aigua i sanejament

L’accés a serveis d’aigua i sanejament de qualitat va molt més enllà de la posada en funcionament d’infraestructures més o menys complexes. Sovint passa per un canvi cultural en les comunitats beneficiàries, bastant profund, conscient en l’organització d’ens que presten aquests serveis i en la valoració econòmica de les prestacions en qüestió. Són necessaris un treball i un diàleg intens entre l’administració local, les estructures comunitàries, veïns i veïnes i promotors de les intervencions, fins que es troba un compromís entre les necessitats i les possibilitats de tots, sempre amb les opcions tècniques plausibles a la mà, acomodades a cada realitat.

Energia i Medi ambient

L’accés a l’energia mai figura dins dels drets bàsics però està darrere de tots, com el medi ambient i per extensió la gestió i protecció territorial. Accedir a l’energia no és solament tenir accés a instal·lacions fotovoltaiques o eòliques, és tenir també una visió completa de les fonts disponibles i una anàlisi precisa dels usos i possibilitats productives i de cara als serveis bàsics que poden oferir. Sovint, les administracions estatals i locals no disposen d’aquesta capacitat, i en aquest punt a ESF hem exercit un rol d’acompanyament en processos on la gestió ambiental i territorial, en general, ha permès conèixer millor el seu territori.