Continua endavant el projecte “Dret a l’habitatge i a l’energia: apoderament col·lectiu i assessorament jurídic social”

Continua endavant el projecte “Dret a l’habitatge i a l’energia: apoderament col·lectiu i assessorament jurídic social”:

Renovada la col·laboració entre les entitats socials impulsores i l’Ajuntament de Barcelona per donar continuïtat al projecte

El projecte “Dret a l’habitatge i a l’energia: apoderament col·lectiu i assessorament jurídic social” té com a finalitat reforçar la tasca de les entitats Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), amb experiència en la defensa del dret a l’habitatge i drets energètics. El seu objectiu principal és oferir respostes a persones i/o famílies que es troben immerses o ja han patit processos de desnonaments o bé que es troben en risc de patir-lo, així com aquelles que no poden garantir l’accés als seus drets energètics. També, donar suport jurídic i sensibilitzar sobre les vulneracions del dret a l’habitatge i l’energia a Barcelona.

Les accions i actuacions del projecte són dutes a terme de forma coordinada per les quatre entitats socials i pivoten entorn tres eixos bàsics: l’apoderament de les persones afectades per hipoteca, lloguer o ocupació en precari i pobresa energètica; l’estudi, monitoratge i visibilització de la problemàtica; i la incidència sobre els poders públics així com la sensibilització de tota la societat entorn el problema i les solucions necessàries per resoldre’l.

Es tracta d’un projecte amb recorregut i consolidat que iniciaren el 2011 l’Observatori DESC i la PAH de Barcelona amb recursos de la Marató de TV3, reforçat després pel mandat de l’anterior govern municipal de CIU (ara PdeCat) (2011-2015) a través d’una col·laboració per conveni que s’inicià el 2012. El govern actual, de Barcelona en Comú, va donar continuïtat al mateix amb un nou conveni bianual (2016-2108), que va ampliar a quatre les entitats (amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona) per incorporar noves problemàtiques com la pobresa energètica i la salut.

El projecte i el conveni 2016-2018 han permès implementar les següents accions, actuacions i productes*:

En el pla de l’apoderament de les persones afectades per hipoteca, lloguer o ocupació en precari i pobresa energètica: orientació bàsica i informació sobre els procediments judicials, elaboració de materials i eines juridicotècniques per facilitar l’apoderament i la defensa dels drets de les persones amb problemes d’exclusió residencial i pobresa energètica, actuacions d’urgència, seguiment i acompanyament, assessorament col·lectiu, negociacions col·lectives amb entitats financeres i empreses subministradores, informació i derivació als serveis impulsats des de les diferents administracions públiques, atenció als impagaments de lloguer i ocupació en precari, sessions de formació participativa per assolir l’apoderament de les usuàries, jornades de treball de sensibilització i presentació d’estudis i recerques, detecció i acompanyament de l’assetjament immobiliari en casos de lloguer i ocupacions, així com de reclamació de deutes de subministraments., atenció a les situacions d’accés precari a l’habitatge, problemàtiques derivades de gènere i d’origen migratori i als efectes sobre la salut física i mental.

En el pla de l’estudi, monitoratge i visibilització de la problemàtica: disseny, anàlisi i implementació del qüestionari de seguiment i de la base dades sobre la problemàtica, coordinació i formació de persones voluntàries responsables de la base de dades, anàlisis del conjunt de les fitxes recopilades, redacció de documents jurídics de codi obert per a ser utilitzats de forma gratuïta, elaboració d’informes periòdics d’anàlisi de la problemàtica, presentació d’aquest informe periòdic en diferents formats (exemples: premsa, organitzacions i esdeveniments públics, recerca i anàlisis comparat sobre polítiques d’habitatge).

En el pla de la incidència: participació als espais de participació i coproducció de polítiques públiques de l’administració, treball jurídic pel desenvolupament de la part vigent de la Llei 24/2015 i incidència per a recuperar l’articulat suspès, disseny de campanyes sobre habitatge i pobresa energètica, difusió, divulgació i intercanvi estatal i internacional de la innovació en la defensa del dret a l’habitatge i drets energètics a la ciutat de Barcelona, litigi estratègic i incidència a nivell internacional amb Relatories Especials de Nacions Unides i el Comitè DESC, anàlisi, suport a l’aplicació i desenvolupament de les polítiques públiques en matèria d’habitatge i pobresa energètica, examen i seguiment de la incorporació de la perspectiva de gènere en la normativa i polítiques públiques d’habitatge i pobresa energètica, realització de jornades de debat i intercanvi en matèria de lloguer, polítiques d’habitatge entre ajuntaments, experts i entitats socials.

És important tenir en compte que el projecte “Dret a l’habitatge i a l’energia: apoderament col·lectiu i assessorament jurídic social” no pretén ni podria sostenir la ingent tasca de les entitats socials, la qual és desenvolupada a través de l’aportació desinteressada de les seves participants. Tanmateix, reforça aquesta immensa tasca aportant treball de figures de perfil tècnic i generant eines per a multiplicar la seva potència. Les figures tècniques de suport treballen a l’Observatori DESC i a Enginyeria Sense Fronteres, orientant part de les seves tasques al suport de la PAH i APE de Barcelona, les quals tan sols fan aportacions pròpies en la part de recursos del projecte.

Enguany, es renova el projecte amb les quatre entitats socials i l’Ajuntament de Barcelona. La col·laboració entre les entitats socials i l’Ajuntament de Barcelona es fonamenta en entendre l’acció diària dels col·lectius com una tasca valuosa d’acompanyament i atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió residencial, amb el plus que aporta l’apoderament, palanca de canvi essencial per protegir i garantir el dret a l’habitatge digne a la ciutat. Vinculat a l’apoderament individual i col·lectiu, les entitats que impulsen el projecte, tenen un llarg recorregut i són reconegudes com a agents amb un rol destacat en la resolució de la greu problemàtica de vulneració d’aquest dret, ja que més enllà de l’atenció i acompanyament a les persones, han proposat i desenvolupat mesures conjunturals i estructurals a tots els nivells per situar-nos en escenaris de futur on el dret a l’habitatge tingui la màxima cobertura possible.

Les causes i la problemàtica sobre les quals el projecte actua estan prenent una virulència especial en els àmbits del lloguer i dels subministraments d’energia i aigua. Barcelona pateix les conseqüències de l’esclat de la bombolla immobiliària a partir de l’any 2008 i de l’actual bombolla de lloguer, que ha derivat en situació emergència habitacional cronificada, contrària a la normativa i estàndards internacionals, estatals, autonòmics i locals en matèria de drets fonamentals.

Constatada la vigència i necessitat de l’objecte i finalitats del projecte i de la col·laboració que el vehicula, la possibilitat de donar-li continuïtat permetrà mantenir aquesta via de treball per enfrontar el problema actual, consolidant el treball i la col·laboració d’entitats amb les administracions. El projecte per a 2018-2020 inclou la majoria dels objectius, activitats i resultats dels projectes precedents introduint enguany una visió de gènere transversal a tot el projecte, reforçant l’àmbit dels impactes sobre la salut, treballant més intensament les formes d’accés precari a l’habitatge (ocupacions, habitatges rellogats, sobreocupació, infrahabitatge i habitatge sense subministraments) i reforçant la connexió amb el món de la recerca. El projecte 2018-2020 comptarà amb la subvenció de 162.300 euros anuals per part de l’Ajuntament de Barcelona i amb l’aportació pròpia de les entitats de 40.575 euros.

Des de les entitats impulsores del projecte considerem que la col·laboració entre el món social i les administracions públiques amb l’objectiu de reforçar la cobertura dels drets fonamentals és necessària i positiva, per tant, seguirem treballant per impulsar projectes amb aquests tipus d’objectius, amb la col·laboració de les administracions públiques i els agents social que desitgin implementar-los.

* Per il·lustrar els productes i resultats dels darrers dos anys d’implementació del projecte, recomanem consultar:

Publicacions:

Esdeveniments públics:

Producció d’eines i tallers de defensa jurídica: