Traiem una nova plaça de PCR a Moçambic!

El barri de Maxaquene A es troba situat al primer anell dels barris informals de la ciutat de Maputo. Amb una densitat de població molt elevada i greus deficiències en l’àmbit dels serveis urbans, una nova problemàtica comença a ser latent al barri des dels darrers anys; la vulneració del Dret a la Vivenda com a conseqüència del creixement de la ciutat i els processos especulatius. Dintre d’aquest marc, Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i Kuwuka-JDA han estat els dos darrers anys treballant per enfortir el teixit social i el coneixement per part de la comunitat dels seus drets i de com articular-se davant aquests processos. Al mateix temps s’ha incidit en pràctiques d’ordenament que permetin, des de dins, millorar les condicions del barri. Així es crea la Plataforma d’Organitzacions del Barri de Maxaquene amb la finalitat de congregar les organitzacions que treballen en favor del desenvolupament comunitari amb la finalitat de generar processos de treball comuns. També s’ha creat una ràdio gestionada i propietat de la comunitat amb l’objectiu que sigui un espai de defensa, unió, comunicació, oci i educació, un espai de tothom i per a tothom.

IMG_6907

Així l’any 2016 es treballarà en la consolidació del que es ve treballant fins ara i en la identificació de futures línies de treball de ESF als barris del Districte.

La activitat principal que es preveu és;

  • Realització d’un estudi d’identificació que mostri possibles línies de continuitat de l’execució de ESF als barris del Districte Municipal KaMaxakeni

Paral·lelament també es preveu la participació en les activitats que estiguin desenvolupant-se al moment de l’arribada del o la voluntari/a, que seran al voltant de;

  • Consolidació del funcionament i l’estructura de la ràdio comunitària de Maxaquene
  • Activitats per promoure la millora en la gestió de residus sòlids urbans
  • Participar del creixement del teixit associatiu del barri

Trobareu tota la informació aquí.