Termes de referència: Espectacle de titelles

Oferta finalitzada | Termes de referència: Espectacle de titelles

En el marc del projecte d’Educació per a la Justícia Global titulat Conflictes, justícia climàtica i construcció de pau (2021-2023) que portem a terme actualment com a Enginyeria Sense Fronteres, es busca teixir aliances per a denunciar la vulneració de drets humans al Sud Global, conseqüència del model mercantilitzat imperant en la gestió de serveis bàsics, i per a generar les bases per a la cogeneració de coneixement, d’espais de formació i d’eines d’incidència entre el Sud i el Nord Global, fent propostes concretes que caminin cap a la sobirania energètica i hídrica, i parteixin del conjunt de veus afectades, en especial dones i col·lectiu migrant, i posant-les a l’abast de la ciutadania barcelonina per facilitar un procés d’apoderament i transformació social. El projecte s’emmarca dins de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5: Aconseguir la igualtat entre gèneres i apoderament a totes les dones i nenes, així com també, per al 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els barris marginals. 

Infants i adolescents constitueixen col·lectius prioritaris en l’estudi dels impactes de l’emergència climàtica i la conflictivitat armada; així i tot, no sempre són tinguts en compte en tant que subjectes en la cocreació de coneixement i polítiques, i per això es fa necessari generar processos de transferència de coneixement adreçats a ells i elles que els donin les eines per a comprendre les dinàmiques dels conflictes a nivell global i ser part dels processos de recerca, sensibilització i incidència que els envolten.

Per tal de donar continuïtat a la línia pedagògica en què s’ha estat treballant al llarg del projecte, un dels objectius és ampliar el públic diana a qui dirigir els resultats d’aquesta anàlisi realitzada el 2020, i també de les publicacions previstes enguany. És per aquest motiu que cerquem la proposta de disseny i creació de materials pedagògics especialment adaptats per a les etapes de cicle mitjà de primària.

Es busca traslladar el relat descrit a les publicacions a un format tipus espectacle de titelles acompanyat d’un format de conversa tipus rotllana, per a acostar aquestes situacions a la infància i treballar les emocions i l’empatia. El format d’espectacle de titelles ha de servir per apropar la campanya a tots els públics, sobretot públic infantil (de 3 a 9 anys), a través de formats que cridin l’atenció i que no deixen indiferent.

Podeu veure algun exemple d’ESF de convocatòries anteriors, en les que ja vam crear altres espectacles com ara Els Exploradors de l’Aigua o Matito i la Gota d’aigua.

 

Què es demana:

Es demana un esbós per tal de fer-nos una idea de com es proposa portar-ho a terme per valorar el posterior encàrrec de creació de l’espectacle. Hi hauria de constar una proposta de guió/història, quines disciplines artístiques es farien servir, mitjans amb que es podria comptar, informació visual d’espectacles anteriors…, així com un cronograma per a la creació de l’espectacle. Aquest hauria d’estar llest per poder-se representar al mes de uny del 2022.

L’espectacle de titelles hauria de tenir una durada d’un 20-30 minuts màxim, i ha de fer participar al públic, s’ha de poder representar a l’aire lliure, tot i que si es pot adaptar a interiors molt millor. Ha de poder-se representar a diferents municipis i poder-ser muntat i desmuntat amb un temps raonable. 

 

L’espectacle ha de contemplar les següents temàtiques:

Una primera temàtica ha d’anar sota el paraigües del Conflicte, denunciant la insostenibilitat del sistema econòmic actual i les seves crisis. La crisi actual implica directament una Crisi Ecològica, una Crisi de reproducció social al Sud Global (impossibilitat de satisfer les expectatives de reproducció material i emocional de les persones, crisis alimentàries/humanitàries) i una Crisi de la cura als països del Nord Global (fallida dels circuits que asseguraven la cura imprescindible per viure). 

En segon lloc, ha de tractar l’Extractivisme i el paper que juga dins dels megaprojectes de generació i transport d’energia que tenen un alt impacte ambiental, social, econòmic i cultural sobre les comunitats que els pateixen. Contràriament al que el capitalisme extractiu defensa, els megaprojectes extractivistes no tenen cap impacte econòmic positiu sobre les comunitats que els pateixen, sinó que transporten l’energia lluny dels territoris saquejats i la comercialitzen sota el principi del benefici econòmic, la qual cosa genera encara més precarietat energètica (la manca de serveis energètics dignes a la llar) i més impactes sobre les dones.

I per últim, tot l’espectacle ha d’estar transversalitzat per la Perspectiva de gènere. Els megaprojectes de generació i transport d’energia (hidroelèctriques, plataformes d’extracció d’hidrocarburs, gasoductes i oleoductes) tenen un alt impacte ambiental, social, econòmic i cultural sobre les comunitats que els pateixen i, especialment, sobre les dones i nenes que hi viuen. Aquests efectes han estat tradicionalment invisibilitzats i els últims anys han agafat rellevància gràcies al protagonisme de les dones que s’han erigit en la defensa dels seus territoris. De fet, en els darrers anys hem vist com organitzacions de dones que durant dècades han defensat i vinculat les seves vides al territori arreu han passat a primera línia de visibilitat, denunciant els profunds impactes dels projectes extractivistes. 

Aquests espectacles, posteriorment, els incorporem al nostre catàleg d’activitats que oferim als ajuntaments per si volen programar activitats de sensibilització en cooperació. Així, preveiem que vagin sortint bolos més enllà de l’actual projecte. 

 

Remuneració:

En el cas que la proposta sigui escollida, la creació de l’espectacle es remunera amb un import total de 2.500€ bruts (brut = import net + iva + irpf). A part de la creació d’aquest espectacle, també es portarà a terme una representació a l’Escola Barrufet el mes de juny de 2022 i dues representacions més fins a desembre de 2022, a altres centres o espais. Cada representació es pagarà amb un import total de 1.500€ bruts cada una (brut = import net + iva +irpf), transport, muntatge, sonorització, desmuntatge i tot el que es consideri necessari inclòs al preu. Per tant, la proposta d’espectacle s’ha de poder moure i representar a diferents municipis amb aquest import brut. 

A més, oferirem aquest espectacle dins de la nostra cartera d’activitats, per tant, s’espera que surtin més actuacions tant per l’any 2023 com per anys posteriors. 

Candidatures

Les persones interessades poden enviar un correu electrònic amb el seu portfolio o el material de presentació que consideri adient a: energia@esf-cat.org indicant la referència REF: Titelles

Data límit de presentació de candidatures: 28 de febrer de 2022

 

descarrega els Termes de Referència