Exigim la revisió de l’obsolet transvasament del Siurana

Exigim la revisió de l’obsolet transvasament del Siurana

Siurana-Viu

La Plataforma Riu Siurana Viu i Aigua és Vida, plataforma de la que ESF en formem part, exigeixen a la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) que revisi el transvasament obsolet de fins a 4 m3/s d’aigua del Siurana a l’embassament de Riudecanyes i acompleixi el seu cabal ecològic.

Exigim a l’ACA el retorn d’aigua que doni vida al riu Siurana tal i com proposava al Pla de Gestió 2010-2015.

L’atorgació de concessions de la CHE i la mala planificació de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) comporten l’incompliment de la Llei d’Aigües i la DMA (Directiva Marc de l’Aigua).

El riu Siurana baixa sec bona part de l’any.

El riu Siurana és un efluent de l’Ebre, les seves aigües de forma natural haurien de facilitar la vida de la seva conca Com a riu Mediterrani durant les estacions d’estiu pateixen la baixa pluviometria que s’agreuja amb l’augment de les demandes agràries i turístiques. Tanmateix, la Plataforma Riu Siurana Viu i Aigua és Vida, plataforma de la que ESF en formem part, denuncien que des de fa uns anys el riu baixa molt dies de l’any sec perquè tota l’aigua es deriva cap a l’embassament de Riudecanyes.

L’aigua del Siurana de l’Ebre a l’embassament de Riudecanyes.

L’incompliment del cabal de manteniment del riu Siurana bé determinat pel transvasament Siurana (Conca de l’Ebre) – Riudecanyes (Conques Internes de Catalunya). L’aigua del riu Siurana és enmagatzemada a l’embasament de Siurana i transvasada en un 95% a l’embassament de Riudecanyes. La Comunitat de Regants Pantà de Riudecanyes (CRPR) té una concessió de fins a 4 m3/s (un cabal d’aigua infinitament superior al que pot generar la conca del Siurana en condicions de normalitat hidrològica) amb l’obligació de respectar un cabal de 200 l/s pels aprofitaments aigües avall de la resclosa, constituïts bàsicament per les poblacions de Torroja, Gratallops i Poboleda. Des de l’any 2001, però, en virtut d’un acord pel subministrament d’aigua de boca i reg als pobles de la conca i a Porrera (TOPOGRAPO) a través d’una canonada, la CRPR no està obligada a deixar cap cabal riu avall. Una situació que obvia la responsabilitat de preservar el cabal de manteniment del riu Siurana aigües avall de l’embassament d’acord amb el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, la llei d’aigües i la Directiva Marc d’Aigua.

La Comunitat de Regants de Riudecanyes del riu Siurana abasteix les ciutats de Reus, Riudoms i Vila-seca i Salou (totes elles a les conques internes de Catalunya) i el regadiu del Baix Camp.

L’ACA va recomanar un cabal ecològic pel Siurana de 1,9 Hm3/any.

En el punt d’inici del transvasament existent entre el riu Siurana i la riera de Riudecanyes, l’Agència Catalana de l’aigua recomanava un cabal de manteniment de fins a 1,9 hm3 /any. El Pla proposava estudiar la possibilitat de deslliurar cabals per abastaments que avui es donen des de l’embassament de Riudecanyes amb una possible recuperació de cabals del Siurana en dos horitzons: primer en un 50% a l’horitzó 2015 i, en la seva totalitat (uns 1,86 hm3 anuals), a l’horitzó 2027.

En un marc de garantir l’abastament dels diversos usos i acomplir els cabals de manteniment de rius i rieres de les conques dels rius de Tarragona, el Pla de Gestió proposava la posada en xarxa d’aigua des de noves fonts a partir de l’aprofitament d’aigües depurades (potencial de 29,9 Hm3/a),
recuperació de recursos a l‟àmbit del Camp de Tarragona amb la construcció de diferents pous per abastament fins a 8.200 m3/dia, connexió entre els embassaments de Riudecanyes i Catllar fins a 10.957 m3/dia, la dessalinitzadora del Foix, compartida amb ATL amb aportació de cabals fins al dipòsit de Baronia de Mar fins a 73.440 m3/dia i amb aportació màxima de cabals fins al dipòsit cota 118 de Tarragona fins a 99.360 m3/dia.

Totes aquestes mesures no només garantien els objectius ambientals d’acomplir els cabals ecològics a totes les conques de Tarragona sinó que garantia l’abastament per a tots els usos.

Malauradament, aquestes mesures no s’han executat però sí que des del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya es continuen planificant projectes de grans i insostenibles consums d’aigua com el de Barcelona World.

Crida per un Siurana Viu.

Davant aquest desori entre la planificació urbanística de creixements insostenibles i els límits que ens imposen els nostres béns comuns hídrics en un clima mediterrani cada dia més agreujats pels efectes del canvi climàtic, demanem a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a l’Agència Catalana de l’Aigua que planifiquin respectant la Legislació. La llei d’aigües diu que els cabals ecològics són una restricció prèvia a qualsevol ús a excepció del domèstic i la Directiva Marc d’Aigües fixa que tots els ecosistemes aquàtics han d’aconseguir un bon estat ecològic.