Convocatòria Plaça de Cooperant a Moçambic

Convocatòria Plaça de Cooperant Expatriat/da a Moçambic

CONTEXT DE LA DEMANDA

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres – ESF, compte amb una experiència de més de 25 anys de treball orientat a la justícia i igualtat social. ESF treballa a Moçambic des de l’any 2006.

CONTEXT

El Districte Muncipal Ka-Maxakeni es veu afectat per diverses problemàtiques: falta d’accés a serveis de sanejament, ineficient gestió dels residus urbans, densificació urbanística i vulnerabilitat en front de processos urbanístics que són decidits i executats aliens a la realitat del barri. Tot això fa pensar en la necessitat de crear mecanismes per a l’articulació i participació dels habitants en aquests processos.La societat civil, les micro-organitzacions que operen en un territori concret tenen la capacitat de ser protagonistes de processos de desenvolupament endògens amb una repercussió directa sobre la vida de la comunitat que representen. Després de diversos anys on ESF ha treballat amb organitzacions del barri s’ha determinat la importància de proveir eines que fortifiquin les capacitats d’aquestes associacions. Així, consolidar la ràdio comunitària al barri es converteix en una oportunitat on poder treballar en favor de la cohesió social i la participació per promocionar el dret a condicions de vida dignes.

Al mateix temps treballar conjuntament amb les autoritats locals és un element, per una banda, necessari en termes logístics, i per l’altra essencial a l’hora d’articular tots els actors en favor d’una mateixa finalitat; el desenvolupament del districte. Les ràdios comunitàries tenen la possibilitat de convertir-se en un espai de trobada, de discussió i reflexió i on prendre decisions i crear plans de treball. Per això es centrarà l’actuació en dos àmbits; difondre l’existència i de la ràdio al temps que es creen canals i vincles de participació i, treballar en la creació de programes harmonitzats amb la realitat del barri i les àrees de treball de les organitzacions, que són al cap i a la fi, les gestores i responsables del mitjà de comunicació comunitari.

La Gestió de Residus Sòlids Urbans és una de les principals deficiències que viu el districte i la ciutat de Maputo en general. Es tracta d’una responsabilitat que s’estén del municipi a les autoritats locals fins a la població. Però la realitat és que el Municipi, les empreses de recollida primària i les diferents estratègies que adopten són insuficients, i per altra banda, la població no és gens conscient de l’impacte que la mala gestió té en la seva vida. Es tracta d’un problema que costa concretar qui hauria de donar el primer pas. És a dir; si el municipi proveís millors serveis de recollida i gestió, la població en faria un bon ús i abandonaria pràctiques com l’abocament de residus incontrolat? O si la població prengués consciència i comencés a tenir paràmetres de comportament més favorables la situació milloraria i això es traduiria en una eina d’incidència en favor de la millora del servei prestat per part de les autoritats locals? Així, es pretén tractar aquesta problemàtica des de les dues vessants; millorar l’eficiència de la recollida primària mitjansan el enfortiment de la societat civil, les sevas organitzacions i treballar en la conscienciació per a la bona gestió.

EL PROJECTE

El projecte treballa en la línia de la gestió de residus sòlids, en la sensibilització de la població local en la separació i reciclatge, i en una major cohesió entre els actors locals del sector. Tot això a través de la Ràdio Comunitària com a mitjà de cohesió amb la població.
L’ objectiu és continuar treballant en favor de la millora de les condicions de vida al Districte de Ka-Maxakeni.
Per a aquest objectiu es planteja treballar en la consolidació del programa de residus a la Ràdio Comunitària al barri de Maxaquene “A” per mitjà de l’apropiació i participació de la comunitat (incloent actors com la població, les autoritats locals, el grups minoritaris), i que esdevingui una eina de treball de les associacions que treballen al districte i una via per a la promoció d’activitats relacionades amb GRSU al districte.

Havent identificat la deficient gestió dels residus sòlids urbans com una de les principals problemàtiques que viu el Districte, se li dedicarà atenció especial, promocionant les bones pràctiques a través de la conscienciació de la població, la millora en l’eficiència de la recollida a nivell de llar i el paper dels alumnes de les escoles com a potencials activistes locals, aixi com el enfortiment de les associacions que treballen al districte

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Coordinació de les activitats a ser implementades.
 • Establiment del funcionament del projecte amb tots els actors intervenients.
 • Comunicació amb tots els actors, tant a nivell Maputo com a nivell Barcelona.
 • Seguiment econòmic i tècnic del projecte.
 • Formulacions per altres projectes
 • Elaboració d’informes i justificacions per als finançadors del projecte.
 • Coordinació amb la resta de l’equip tècnic de ESF al país.
 • Representació institucional de ESF a Moçambic

PERFIL REQUERIT

 • Formació universitària superior.
 • Coneixements i experiència en projectes de cooperació, mínim 3 anys.
 • Coneixement i experiència en organització de seminaris i trobades de treball i debat.
 • Coneixements i experiència en projectes de Residus sòlids i/o Radios comunitarias
 • Coneixements elevats en ofimàtica.
 • Bon nivell de portuguès, parlat i escrit.
 • Sensibilitat envers la Cooperació, el Desenvolupament i el Dret a la Ciutat. Es valoraran experiències en països dels Sud, especialment en el context geogràfic de l’Àfrica Austral.
 • Capacitat de treball, iniciativa i, especialment, autonomia. Es requereix persona motivada per treballar amb persones de diferents cultures i formes de pensar. Gran disponibilitat i flexibilitat.
 • Es valorarà experiència com a soci/a actiu de ESF o organitzacions afins.
 • Identificació amb els principis i metodologies de treball d’ESF.
 • Es valorarà tenir DIRE o permis de residencia a Mocambic

CONDICIONS DE L’OFERTA

Període inicial a Barcelona per preparar el projecte amb el grup de voluntaris encarregat. Posteriorment, desplaçament a Moçambic a jornada completa. L’estada serà en la seva totalitat a la ciutat de Maputo.

Duració del contracte: 8 mesos

Incorporació: Immediata

Remuneració: Segons taula salarial d’ESF.

REFERÈNCIES PER A CONTACTAR

Les persones interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae a: organitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF: 2017/ResidusMOÇAMBIC

Descarrega la informació en pdf.

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT: 7 de maig de 2017