Presentem la “Guía de Macroinvertebrados Bentónicos de la provincia de Orellana, Equador”

FIGURA-18

La investigació dels ordres i famílies existents en els sistemes hídrics de la província d’Orellana és el primer pas dins de la voluntat conjunta del GADPO i ESF d’iniciar processos de monitoratge participatius, amb la implicació de les comunitats i Juntes d’Aigua de la província.

Durant l’any 2016, amb l’objectiu que les comunitats i Juntes d’Aigua puguin monitorejar a futur la qualitat de les aigües de la província d’Orellana (Equador), ESF i el GADPO hem realitzat una investigació de les principals espècies bioindicadores existents en els sistemes hídrics de la província.

El treball s’ha centrat en els macroinvertebrats bentònics, espècies aquàtiques de mida reduïda, on cada espècie té una determinada tolerància a la contaminació i, per tant, ens indiquen d’alguna forma el grau d’afectació de les aigües que ens trobem monitorejant.

Vam iniciar la investigació a través del registre de les principals ordres i famílies d’espècies, les quals eren classificades a laboratori per a posteriorment procedir a digitalitzar cadascuna de les famílies i a descriure les seves principals característiques que les fan úniques, així com també la seva puntuació com a indicador biològic a través de l’índex BMWP.

PORTADA PUBLICACION

La feina feta durant tot l’any 2016 ha donat com a fruit la publicació d’aquesta guia, la qual servirà com ajuda en la identificació de les espècies que es registrin durant els processos de monitoratge i permetrà que els camperols i camperoles tinguin una orientació sobre la qualitat biològica de les seves aigües. A més la guia ha de ser una eina útil per a poder identificar algunes espècies i atorgar un valor com a indicador ambiental a cadascuna d’elles, d’acord a la seva tolerància a la contaminació.

A partir d’aquesta publicació, durant aquest any 2017, GADPO i ESF treballarem en un procés per a desenvolupar materials didàctics de monitoratge biològic i d’entrenament de líders i lidereses ambientals dins la província, per fer que el control ambiental sigui una eina democràtica i accessible.

Descarrega la guia aquí.