ESFeres17: Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat

ESFeres17: Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat

Existeix una relació amb la desigualtat de gènere que ens rodeja actualment? O dit d’altra manera, el gènere és actualment un factor de risc per a patir pobresa energètica que no estem considerant? Respondre aquesta pregunta implica endinsar-se en factors com l’anàlisi de la feminització de la pobresa, l’elaboració de polítiques públiques que incorporin el gènere de manera transversal i la recerca de dades efectives que il·luminin la desinformació, corroborin la hipòtesi inicial i, per tant, serveixin per a reivindicar una desigualtat existent i es tradueixin en la incorporació efectiva de la desigualtat de gènere com a factor agreujant i de risc davant la pobresa energètica.

ESFeres17: Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat (en català)

ESFeres17: Desigualdad de género y pobreza energética. Un factor de riego olvidado (en castellano)

ESFeres17: Gender inequality and energy poverty: A forgotten risk factor (english)

Edició: Gener 2017.