“Fomentant la Governabilitat Democràtica per la Defensa del Dret Humà a l’Aigua” – PRO3

“Mecanismes de participació de la societat civil per a l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua des de la Gestió Pública i Comunitària” – PRO4

Presentació del projecte

En una primera fase, el projecte PRO3, busca millorar la participació i incidència de la societat civil per a la construcció de polítiques públiques a la gestió integral i sostenible del recurs hídric a través de l’enfortiment organitzatiu del Foro Nacioal del Agua. A més, es busca contribuir a la gobernabilitat a través de la construcció de propostes normatives, la incidència per a l’avenç de la Reforma Hídrica i el monitoreig de la implementació de lleis i polítiques públiques sobre la gestió dels recursos hídrics.

En una segona fase, paral·lelament a l’anterior, el projecte PRO4, pretén garantir l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua des de la Gestió Pública i Comunitària a través de la creació de mecanismes de participació de la societat civil. Aquests mecanismes seran creats a nivell local, nacional i internacional. A nivell nacional, es desenvolupen activitats amb els actors de les preses de decisió. A nivell internacional es presenten estudis alternatius a la ONU, CIDH i altres institucions; i es porten a terme demandes de casos emblemàtics a instàncies internacionals.

Context i antecedents

ESF treballa a El Salvador des de 1998 amb l’estratègia principal d’aigua i governabilitat, centrant el seu treball des de 2002 en la planificació i gestió del recurs hídric a través d’eines com plans directors d’abastament, creació d’agendes hídriques municipals amb l’enfocament de drets humans, construcció de sistemes d’abastament d’aigua i sanejament i la defensa del dret humà a l’aigua a través de la gobernabilitat i participació de la població. Des de 2007, s’han desenvolupat projectes seguint aquesta línia, en les quals, entre altres resultats, s’ha incidit en la participació de la població local en el desenvolupament de polítiques hídriques i de gestió del territori, i sobre la gestió sostenible de l’aigua a El Salvador.

Solidaridad Internacional Andalucía actua a El Salvador des de 1996, executant projectes en diversos components (salut, educació, producció agropecuària, infraestructura o organització comunitària). Des de 2009 enfoca el seu treball en aigua i sanejament i la promoció de l’equitat de gènere, des d’un enfocament de drets.

Les relacions de treball bilateral entre ESF i ACUA i entre SIA i PROVIDA a El Salvador són de llarga durada. A través d’aquestes, es dóna suport al Foro del Agua, ja sigui amb intervencions directament enfocades a aquesta xarxa, o bé, a través d’intervencions territorials amb components d’incidència que s’han coordinat amb accions nacionals del Foro del Agua. ACUA i PROVIDA pertanyen al Foro del Agua i participen activament de les accions d’incidència per a la gestió responsable, eficient, equitativa i participativa dels recursos hídrics a El Salvador.

Per una altra part, tant ESF, com SIA, pertanyen a AEOPAS, associació que té com a objectiu la defensa del model públic de gestió i recolza els processos orientats a la consecució de l’accés universal a l’abastament d’aigua i del sanejament mitjançant la cooperació internacional i el suport d’accions de col·laboració amb operadors públics i organitzacions gestores sense ànim de lucre dels països en desenvolupament.

En aquest marc, tenint en compte la plena vigència de la temàtica de la gestió pública i comunitària de l’aigua en el context nacional i la coincidència de plantejaments de les organitzacions implicades, sorgeix la possibilitat de construir una proposta de treball conjunta, que estableixi relació entre les dues xarxes (Foro del Agua i AEOPAS), enfocada a l’enfortiment de la gestió pública i comunitària de l’aigua, de cara a aconseguir el compliment del Dret Humà a l’Aigua.

Ubicació geogràfica

El conjunt dels projectes tenen incidències en set zones territorials definides: la Cordillera del Bálsamo, riu Jiboa, riu Paz, aqüífer de Nejapa, Orient (Morazán i Usulután), Chalatenango i al Municipi de Suchitoto, que corresponen a diferents departaments del país (Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente, La Paz, Morazán, Usulután i San Miguel), de les quals la majoria conformen Mesas Territoriales de participació de les organitzacions locals de cada un dels territoris.

Anàlisi i justificació de l’acció

Segons dades del PNUD (2006), El Salvador posseeix una oferta hídrica que supera la mitjana mundial però la seva disponibilitat d’aigua per persona és la més baixa d’Amèrica Central i la taxa de cobertura d’aigua potable i sanejament bàsica, una de les més baixes d’Amèrica Llatina. L’accés a l’aigua és inequitatiu entre la zona urbana i la rural: el 93,1% de les llars de l’àrea urbana i només el 66,4% de l’àrea rural té accés a l’aigua per canonada (DYGESTIC 2011). Les lleis sobre el recurs hídric estan disperses: Llei de creació de ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados), Llei de reg i desaigua, Códi de Salut, etc. sense una Llei General d’Aigües que reguli el conjunt del sector. Al 2010 s’inicia el procés de Reforma Hídrica amb prioritat en la Llei General d’Aigües, i l’Armonització d’Estratègies (RH i Sanejament), Política Nacional de Recursos Hídrics i Elaboració del Pla Nacional de Gestió Integrada de Recursos Hídrics, Formulació de Política i Legislació del Subsector Aigua i Sanejament i Estratègia i instruments de suport als Sistemes Rurals.

Segons la Secretaria Tècnica de la Presidència (2013), els principals problemes dels Recursos Hídrics al país són:

 • Alts nivells de contaminació i deteriorament ambiental del recurs afectant tots els seus usos.
 • Ausència d’enfocament d’ordenament territorial que garanteixi protecció i conservació de l’aiguaa.
 • Nivells limitats d’inversió pública.
 • Falta de coordinació dels plans i inversions entre institucions públiques.
 • Baix accés de la població rural al servei d’aigua potable.
 • Baixa cobertura nacional al sanejament bàsic.
 • Insuficiència o absència de polítiques públiques reguladores.
 • Deficiències i fragmentació del marc legal i institucional vigent.
 • Limitada educació i conciència ciutadana per a un ús racional de l’aigua i del seu valor econòmic.

El Pla Quinquennal de Desenvolupament (2015-2019) planteja com a desafiaments associats a la inadequada gestió del recurs hídric: manca de disponibilitat d’aigua, qualitat deficient d’aquesta, així com una cobertura insuficient i esquerdes d’equitat en l’accés i distribució dels servis d’aigua potable i sanejament. La contaminació de les fonts hídriques és una altra problemàtica que agreuja, pel maneig irresponsable dels mateixos tòxics, el rebuig domèstic i industrial que són abocats als cossos d’aigua sense cap tractament previ i l’abús d’agroquímics en l’agricultura. Segons el Fòrum de l’Aigua, les principals causes de la vulneració de drets són: manca de normativa de protecció ambiental i de conservació dels recursos hídrics, la falta de reglamentació de l’Aigua com a bé públic, la construcció de projectes d’habitatges residencial de luxe i la sobreexplotació del recurs aigua per a ús industrial. En aquest context, l’Avantprojecte de la Llei General d’Aigües, consensuat entre institucions de govern i societat civil, així com la ratificació de la reforma constitucional que estableix el Dret a l’Alimentació Adequada i a l’Aigua, segueixen estancats a l’Assamblea Legislativa. Així doncs, el Fòrum de l’Aigua considera necessari complementar els esforços desenvolupats per la via legislativa, amb altres accions que contribueixin al compliment del Dret Humà a l’Aigua com són l’assoliment de millor capacitat de gestió i articulació entre operadors públics i comunitaris, i l’establiment d’espais per a la defensa del Dret Humà a l’Aigua, a nivell internacional.

Durant el procés de formulació s’ha pogut constatar:

 • L’existència d’operadors comunitaris amb àmplia experiència, disposats a compartir aprenentatges amb altres operadors menys experimentats.
 • Operadors públics que estan portant a terme accions encaminades al compliment del dret humà a l’aigua, facilitant processos per a la gestió pública i comunitària de l’aigua, disposades a coordinar i facilitar processos que ajudin a la gestió comunitària de l’aigua, ANDA i FISDL.
 • Institucions Estatals que compten amb la participació de la societat civil organitzada per al desenvolupament de polítiques públiques (MARN).
 • Interès de la Procuraduría Adjunta para la Defensa del Medioambiente per fer possible el compliment del Dret Humà a l’Aigua.
 • La recerca de diàleg per part de la societat civil del Foro del Agua d’El Salvador i les institucions de l’Estat.

Tots els espais anterioment citats, consideren que aquest projecte és necessari i ajudarà a aconseguir avenços en el compliment del Dret Humà a l’Aigua des d’una perspectiva de Gestió Pública i Comunitària.

Amb tot això, de l’execució del projecte, s’esperen dos resultats:

 1. Que els operadors públics i comunitaris d’aigua adquireixin capacitat de gestió i articulació amb els principis del Dret Humà a l’Aigua de qualitat, quantitat i assequibilitat entre altres.
 2. Que el Foro del Agua estableixi espais per a la Defensa del Dret Humà a l’Aigua, a nivell internacional, a partir de la generació de capacitats sobre mecanismes de protecció de drets humans a nivell nacional i internacional.

Estratègia i metodologia d’intervenció

L’objectiu del projecte és millorar la participació i la incidència de la societat civil per a la construcció de polítiques públiques en la gestió integral i sostenible del recurs hídric a través de l’enfortiment organitzatiu del Fòrum Nacional de l’Aigua, per contribuir en el compliment del Dret Humà a l’Aigua en El Salvador. Es busca contribuir en la governabilitat a través de la construcció de propostes normatives, la incidència per a l’avanç en la Reforma Hídrica i el monitoratge de la implementació de lleis i polítiques públiques al voltant de la gestió dels recursos hídrics.

El foment de la governabilitat s’estableix des de l’enfortiment de la societat civil a nivell local (Mesas Territoriales en cinc territoris) i a nivell nacional amb l’enfortiment del Foro del Agua i les organitzacions que el conformen, treballant així els nivells personals i organitzatius que portin a resultats institucionals. A partir de la creació dels 5 espais territorials de participació d’organitzacions de base es realitzaran estudis de la problemàtica territorial i la incidència d’aquest en les dones per a la conformació de Plans d’Incidència.

Es planteja millorar el treball d’incidència, comunicació i organització, incorporar l’enfocament de gènere en el dia a dia i generar espais de participació a nivell nacional dels diferents espais. La participació de les dones, per ser un tema que els afecta de forma especial, és imprescindible en el procés, per la qual cosa es realitzen accions específiques per a la seva participació a nivell local i la preparació de condicions a nivell nacional amb la inclusió de l’enfocament de gènere en el Foro del Agua.

L’enfocament de gènere s’estableix des de dues prespectives: la participació de les dones en totes les accions del projecte i la incorporació d’estudis específics: sistematització d’experiències i estudis sobre compliment del dret humà a l’aigua.

Beneficiaris/àries i impactes esperats

El col·lectiu titular de drets i responsabilitats es representa a nivell nacional en el Foro del Agua, format per 48 organitzacions. El Foro del Agua i les organitzacions que l’integren tenen el suport tècnic i financer de 12 ONGs internacionals, fet que ajuda a enfortir la participació en l’exercici dels drets de la societat civil organitzada. Altres col·lectius directament beneficiats a nivell departamental o municipal són les 3 xarxes d’operadors comunitaris d’aigua (Red de Agua de Chalatenango, ASAPS i Mesa de Agua de Suchitoto) identificats com a models d’organització de referència per a la sistematització d’experiències i la seva possible aplicació a altres xarxes territorials. De la mateixa manera, a nivell local s’acompanyarà a 100 operadors comunitaris i 10 operadors públics (sistemes municipals). A través del Foro del Agua es coordinarà amb els titulars d’obligacions següents: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Procuraduría Adjunta para la Defensa del Medioambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) i Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Es considera que és beneficiària directa la població d’El Salvador que segons dades estimades per al 2016 (DIGESTYC, 2014) és de 6.520.675 persones (3.450.610 dones i 3.070.065 homes).

Durant l’execució es garantitzarà que l’enfocament de gènere sigui inclòs, amb la participació activa de les dones, de manera participativa i infuent, a més de fomentar-se els espais de discusió i generació de propostes entre els titulars de drets i els titulars d’obligacions i de responsabilitats. Les avaluacions del projecte seran realitzades amb la participació activa dels col·lectius objectiu i de les organitzacions amb les que es coordinen les activitats.

Torna a l’ideari del grup El Salvador